Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - ete

Đây là chương cơ bản quan trọng, nó là nền tảng của mọi bài toán hóa hữu cơ.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Đun nóng 2 ancol đơn chức X, Y với H2SO4 đặc được hỗn hợp gồm 3 ete. Lấy ngẫu nhiên 1 ete trong số 3 ete đó đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,6 CO2 và 3,6 H2O. Khẳng định đúng nhất về  X, Y: 

Câu hỏi số 62:

Cho các chất sau:    CH3-CHOH-CH3(1), (CH3)3C-OH (2),

 

(CH3)2CH-CH2OH (3),           CH3COCH2CH2OH (4),         CH3CHOHCH2OH (5).

Chất nào bị oxi hoá bởi CuO tạo ra sản phẩm có phản ứng tráng bạc? 

Câu hỏi số 63:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng liên tiếp thu được 0,66 gam CO2 và 0,45 gam nước. Nếu tiến hành oxi hoá hoàn toàn hỗn hợp ancol trên bằng CuO, sản phẩm tạo thành cho tác dụng hết với dung dịch chứa AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa Ag thu được là

Câu hỏi số 64:

Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(a) Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) Dung dịch natriphenolat tác dụng với CO2 tạo thành Na2CO3.

(e) Phenol là một ancol thơm.

Số phát biểu đúng là:

Câu hỏi số 65:

Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C7H8O2. X tác dụng với Na thu được số mol khí đúng bằng số mol X đã phản ứng. Mặt khác, X tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1 : 1. Khi cho X tác dụng với dung dịch Br2 thu được kết tủa Y có công thức phân tử là C7H5O2Br3. Công thức cấu tạo của X là:

Câu hỏi số 66:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol cùng dãy đồng đẳng có khổi lượng phân tử khác nhau 28đvC thu được 0,3 mol CO2 và 9 gam H2O. Công thức phân tử hai ancol là:

Câu hỏi số 67:

Hợp chất hữu cơ A có công thức cấu tạo thu gọn: CH2=CH-CH2-OH. A có bao nhiêu tính chất hóa học

 

Câu hỏi: 21266

Câu hỏi số 68:

Có bao nhiêu ancol bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18% ?

Câu hỏi số 69:

Đốt cháy hoàn toàn một ancol X thì số mol CO2 thu được bằng 75% số mol H2O tạo thành; tổng số mol CO2 và H2O bằng \frac{14}{9} lần tổng số mol X và O2 đã phản ứng. Cho 6,9 gam X tác dụng với Na dư thì thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

Câu hỏi số 70:

Chất hữu cơ X (chứa C, H, O), phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy X thì thu được số mol H2O thu được gấp 1,5 lần số mol CO2. Cho 0,15 mol X tác dụng với Na ( vừa đủ), sau phản ứng thu được m gam chất rắn và 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com