Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Bài 31:

Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

Câu 1:

A. complain

B. machine

C. music

D. instead

Câu hỏi : 35964

Câu 2:

A. biology

B. redundancy

C. interviewer

D. comparative

Câu hỏi : 35965

Câu 3:

A. conversation

B. isolation

C. traditional

D. situation

Câu hỏi : 35966

Câu 4:

A. doctor

B. modern

C. comer

D. Chinese

Câu hỏi : 35967

Câu 5:

A. capital

B. tradition

C. different

D. opera

Câu hỏi : 35968

Bài 32:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Câu 1:

A. see

B. seen

C. sportsman

D. sure

Câu hỏi : 35945

Câu 2:

A. pull

B. sugar

C. plural

D. study

Câu hỏi : 35946

Câu 3:

A. course

B. court

C. courage

D. cough

Câu hỏi : 35947

Câu 4:

A. equal

B. fashion

C. champagne

D. match

Câu hỏi : 35948

Câu 5:

A. comic

B. cross

C. cotton

D. economic

Câu hỏi : 35949

Bài 33:

Choose the word that has the different stress from the others.

Câu 1:

A. dormitory

B. category

C. priority

D. ordinary

Câu hỏi : 31496

Câu 2:

A. pesticide

B. separate

C. slavery

D. efficient

Câu hỏi : 31497

Câu 3:

A. appliance

B. activity

C. adventure

D. average

Câu hỏi : 31498

Bài 34:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1:

A. sensitive

B. benefit

C. pretty

D. remedy

Câu hỏi : 31490

Câu 2:

A. oranges

B. figures

C. classes

D. watches

Câu hỏi : 31491

Câu 3:

A. gabage 

B. garage

C. sewage

D. carriage

Câu hỏi : 31492

Câu 4:

A. now

B. flow

C. row

D. know

Câu hỏi : 31493

Câu 5:

A. complain

B. ascertain

C. campaign

D. bargain

Câu hỏi : 31494

Bài 35:

Tìm một từ có trọng âm chỉnh rơi vào âm tiết khác với các từ còn lại

Câu 1:

A. minimize

B. embroider

C. inventor

D. pagoda

Câu hỏi : 30919

Câu 2:

A. forward

B. signature

C. satisfy

D. entire

Câu hỏi : 30920

Câu 3:

A. ancient

B. kilogram

C. chocolate

D. canoe

Câu hỏi : 30921

Câu 4:

A.  princess

B. absolutely

C. obvious

D. method

Câu hỏi : 30922

Câu 5:

A. energy

B. enormous

C. category

D. ordinary

Câu hỏi : 30923

Bài 36:

Tìm một từ có phần gạch chân có cách phát âm khác so với các từ còn lại

Câu 1:

A. tropical

B. collection

C. occasion

D. comprise

Câu hỏi : 30911

Câu 2:

A. bring

B. English

C. strong

D. nothing

Câu hỏi : 30912

Câu 3:

A. object

B. collect

C. select

D. project

Câu hỏi : 30913

Câu 4:

A. elephant

B. recognize

C. sentence

D. essential

Câu hỏi : 30914

Câu 5:

A. surprising

B. housing

C. pleasing

D. increasing

Câu hỏi : 30915

Bài 37:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest by circling the corresponding letter A, B, C or D

Câu 1:

A. ought

B. thought

C. brought

D. though

Câu hỏi : 30157

Câu 2:

A. thick

B. think

C. thus

D. thin

Câu hỏi : 30158

Câu 3:

A. foot

B. school

C. book

D. good

Câu hỏi : 30159

Câu 4:

A. knew

B. grew

C. threw

D. flew

Câu hỏi : 30160

Câu 5:

A. lose

B. close

C. chose

D. rose

Câu hỏi : 30161

Câu 6:

A. dosage

B. massage

C. carriage

D. voyage

Câu hỏi : 30162

Câu 7:

A. high

B. home

C. hour

D. horn

Câu hỏi : 30163

Câu 8:

A. passed

B. forced

C. threatened

D. walked

Câu hỏi : 30164

Câu 9:

A. break

B. steak

C. great

D. bread

Câu hỏi : 30165

Câu 10:

A. confusion

B. tension

C. seizure

D. measure

Câu hỏi : 30166

Bài 38:

Choose the word that has a different stress pattern from the others in the group.

Câu 1:

A. powder

B. beauty

C. harvest

D. immediately

Câu hỏi : 30006

Câu 2:

A. signature

B. excellent

C. semester

D. necessary

Câu hỏi : 30007

Câu 3:

A. reasonable

B. enjoyable

C. avoidable

D. traditional

Câu hỏi : 30008

Câu 4:

A. consist

B. design

C. fashion

D. collect

Câu hỏi : 30009

Câu 5:

A.  manufacture

B. tomorrow

C. development

D. employment

Câu hỏi : 30010

Bài 39:

Circle the word whose underlined part is differently pronounced from the others

 

Câu 1:

A. harassment

B. statement

C. paperwork

D. vacating

Câu hỏi : 29284

Câu 2:

A. account

B. adjourn

C. announcement

D. voucher

Câu hỏi : 29285

Câu 3:

A. pension

B. compensate

C. security

D. secretary

Câu hỏi : 29286

Câu 4:

A. pins

B. ringbinders

C. files

D. stamps

Câu hỏi : 29287

Câu 5:

A. technology

B. puncher

C. pitching

D. dispatch

Câu hỏi : 29288

Câu 6:

A. vision

B. mission

C. fusion

D. confusion

Câu hỏi : 29289

Câu 7:

A. headache

B. stomach

C. moustache

D. chemist

Câu hỏi : 29290

Câu 8:

A. danced

B. lived

C. aririved

D. loved

Câu hỏi : 29291

Câu 9:

A. germ

B. gas

C. gain

D. goods

Câu hỏi : 29292

Câu 10:

A. faith

B. failure

C. fainted

D. fairly

Câu hỏi : 29293

Bài 40:

Choose the word that has the stress on a different syllable from the rest in each group.

 

Câu 1:

A. education

B. community

C. development

D. unbreakable

Câu hỏi : 28968

Câu 2:

A. exciting

B. important

C. delicious

D. beautiful

Câu hỏi : 28969

Câu 3:

A. recreation

B. entertainment

C. literature

D. information

Câu hỏi : 28970

Câu 4:

A.  natural

B. department

C. exception

D. attentive

Câu hỏi : 28971

Câu 5:

A. performance

B. industry

C. importance

D. provision

Câu hỏi : 28972

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com