Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Viết lại câu

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 11:

Use the suggest words and phrases to write complete sentences of a passage.

Câu hỏi số 1:

Jack London/ famous/ American writer/

Câu hỏi: 30137

Câu hỏi số 2:

He/ bear/ January 13th/1 876/ San Francisco/ California/

Câu hỏi: 30138

Câu hỏi số 3:

family/ poor/ he/ have/ leave/ school/ make money/

Câu hỏi: 30139

Câu hỏi số 4:

He/ work/ hard/ different jobs/

Câu hỏi: 30140

Câu hỏi số 5:

Later/ he/ return/ school/ he/ not/ stay/ long/

Câu hỏi: 30141

Câu hỏi số 6:

1897/he/ go/ Alaska/ find/ gold/

Câu hỏi: 30142

Câu hỏi số 7:

There/ he/ find/ ideas/ books / stories/

Câu hỏi: 30143

Câu hỏi số 8:

He/ come/ home/ start/ write/

Câu hỏi: 30144

Câu hỏi số 9:

writings/ successful/ he/ become/ rich/ famous/ twenties/

Câu hỏi: 30145

Câu hỏi số 10:

 poor health/ he/ die/ 1916/ age/ 40/

Câu hỏi: 30146

Bài 12:

Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it.

Câu hỏi số 1:

"Don't forget to do your assignment, Jack.” said Jack’s mother.

Câu hỏi: 30127

Câu hỏi số 2:

I suggest you take part in the competition.

Câu hỏi: 30128

Câu hỏi số 3:

It was so late that they couldn't do anything about this.

Câu hỏi: 30129

Câu hỏi số 4:

Although I can't speak Chinese, I decide to settle in Shanghai.

Câu hỏi: 30130

Câu hỏi số 5:

 It is difficult for me to understand his dialect.

Câu hỏi: 30131

Bài 13:

Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it.

Câu hỏi số 1:

I didn't have enough money, so I didn't buy that laptop.

Câu hỏi: 29597

Câu hỏi số 2:

"I must study hard for my next examination"

Câu hỏi: 29598

Câu hỏi số 3:

They won't allow you to go in the house.

Câu hỏi: 29599

Câu hỏi số 4:

The man standing over there is my uncle.

Câu hỏi: 29600

Câu hỏi số 5:

Nobody finished their exercises on time.

Câu hỏi: 29601

Câu hỏi số 6:

The explorer was Christopher Columbus and he discovered America.

Câu hỏi: 29602

Câu hỏi số 7:

 In spite of his good learning condition, he doesn't study well.

Câu hỏi: 29603

Câu hỏi số 8:

Let's go swimming tomorrow afternoon.

Câu hỏi: 29604

Câu hỏi số 9:

 Mary doesn't speak English so well as Jane.

Câu hỏi: 29605

Câu hỏi số 10:

The switch was too high for him to reach.

Câu hỏi: 29606

Bài 14:

Write meaningful sentences using suggested words.

Câu hỏi số 1:

train/ already leave/ before/ I/ get/ station

Câu hỏi: 29510

Câu hỏi số 2:

what/ happen/ if/ there/ no plants/ earth?

Câu hỏi: 29511

Câu hỏi số 3:

we/ now/ face/ problem/ overpopulation

Câu hỏi: 29512

Câu hỏi số 4:

if/ you/ not help/ I/ not meet/ my brother/ last month

Câu hỏi: 29513

Câu hỏi số 5:

you/ never/ will/ regret/ do/such/ kind action

Câu hỏi: 29514

Bài 15:

Write the second sentence in such a way that it is as similar as possible in meaning to the original sentence. Use the word given in brackets and other words as necessary. Do not change the form of the given word. 

Câu hỏi số 1:

He drove so carelessly that he had an accident last month. (such)

Câu hỏi: 29504

Câu hỏi số 2:

Dicken’s last novel was unfinished when he died. (without)

Câu hỏi: 29505

Câu hỏi số 3:

Mark is too young to see the horror film. (enough)

Câu hỏi: 29506

Câu hỏi số 4:

Everyone but Jane failed to produce the correct answer. (succeeded)

Câu hỏi: 29507

Câu hỏi số 5:

 “How about going to the concert?” said John. (suggested)

Câu hỏi: 29508

Bài 16:

Finish the second sentence in each pair in such a way that it means the same as the sentence before it.

Câu hỏi số 1:

He has never been on board a ship before.

Câu hỏi: 29493

Câu hỏi số 2:

David finds it easy to make friends.

Câu hỏi: 29494

Câu hỏi số 3:

Finish eating first, then you can watch TV.

Câu hỏi: 29495

Câu hỏi số 4:

In spite of her tiredness, she managed to finish her work.

Câu hỏi: 29496

Câu hỏi số 5:

No messages have come for me, have they?

Câu hỏi: 29497

Câu hỏi số 6:

When he drinks a lot, he gets very bad.

Câu hỏi: 29498

Câu hỏi số 7:

I regret not buying any tickets for the concert.

Câu hỏi: 29499

Câu hỏi số 8:

My advice to you is to go to the doctor’s.

Câu hỏi: 29500

Câu hỏi số 9:

A doctor is taking his temperature

Câu hỏi: 29501

Câu hỏi số 10:

 I was not familiar with that kind of computer.

Câu hỏi: 29502

Bài 17:

Complete the sentences using the given words. Make any changes if necessary.

Câu hỏi số 1:

I/ want/ have/ that suit/ clean/ iron/ before/ meeting.

Câu hỏi: 29258

Câu hỏi số 2:

Many foreigners/ be/ not/ accustomed/ cold weather/ Vietnam.

Câu hỏi: 29259

Câu hỏi số 3:

 Because/ heavy rain/ many students/ be late/ class/ yesterday.

Câu hỏi: 29260

Câu hỏi số 4:

My brother/often/ spend/ spare time/ read /books/ watch/ television.

Câu hỏi: 29261

Câu hỏi số 5:

One/ disadvantages/ living here/ lack/ public transport.

Câu hỏi: 29262

Bài 18:

Rewrite the sentences so that the meanings stay the same.

Câu hỏi số 1:

The teacher started to write the lesson plan right after he returned home from work.

Câu hỏi: 29241

Câu hỏi số 2:

I only recognized him when he came into the room.

Câu hỏi: 29242

Câu hỏi số 3:

I must thank Jane and Alice for their presents.

Câu hỏi: 29243

Câu hỏi số 4:

He stayed home because he got a cold

Câu hỏi: 29244

Câu hỏi số 5:

They haven‘t written to each other for almost two years.

Câu hỏi: 29245

Bài 19:

Rewrite each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it. Use the words given and do not change their form.

 

Câu hỏi số 1:

We won‘t get to the airport in less than 20 minutes. (take)

Câu hỏi số 2:

Carol finds it very easy to make friends. (difficulty)

Câu hỏi số 3:

There was no one for him to talk to. (had)

Câu hỏi số 4:

Thanks for your help and encouragement, I have my life as today. (But for)

Câu hỏi số 5:

I haven’t decided yet whether to move or not. (mind)

Bài 20:

Viết lại mỗi câu sau sao cho nghĩa không đổi

Câu hỏi số 1:

When did you start learning English?

Câu hỏi: 28905

Câu hỏi số 2:

The sister asked: “Are you hungry, Tom?”

Câu hỏi: 28906

Câu hỏi số 3:

A lot of affort has been put in the work by the little girl.

Câu hỏi: 28907

Câu hỏi số 4:

Smoking is not allowed in public.

Câu hỏi: 28908

Câu hỏi số 5:

The work was hard enough for him to ask his friend for some help.

Câu hỏi: 28909

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com