Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Viết lại câu

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 21:

Rewrite the following sentences

Câu hỏi số 1:

In spite of taking a taxi, he arrived late for the meeting.

Câu hỏi: 42191

Câu hỏi số 2:

It is such a heavy  box that I can't carry it.

Câu hỏi: 42192

Câu hỏi số 3:

He is said to be an excellent footballer.

Câu hỏi: 42193

Bài 22:

Rewrite the following sentences

Câu hỏi số 1:

Jack London/ life and writings/ represent/ American/ love/adventure

Câu hỏi: 42128

Câu hỏi số 2:

Jack London/ born / San Francisco/ 1876

Câu hỏi: 42129

Câu hỏi số 3:

He/ quit/ school/ fourteen/ become/ sailor

Câu hỏi: 42130

Câu hỏi số 4:

He/ travel/ good/ deal/ during/ short/ lifetime

Câu hỏi: 42131

Câu hỏi số 5:

He/ travel/ many/ place/ Europe/ United States/ Far East

Câu hỏi: 42132

Bài 23:

Rewrite the following sentences

Câu hỏi số 1:

Barbara cooks better than Mike does.

Câu hỏi: 42043

Câu hỏi số 2:

She asked, "How many Japanese students are there in your class, Tom?"

Câu hỏi: 42044

Câu hỏi số 3:

Julia has been working for this company for six years.

Câu hỏi: 42045

Câu hỏi số 4:

I don’t find it difficult to get up early in the morning.

Câu hỏi: 42046

Câu hỏi số 5:

Larry didn’t buy the shirt because she didn’t have enough money.

Câu hỏi: 42047

Bài 24:

Rewrite the following sentences

Câu hỏi số 1:

Would you please give me a hand?

Câu hỏi: 42000

Câu hỏi số 2:

I can't understand him because he speaks so quickly.

Câu hỏi: 42001

Câu hỏi số 3:

Although he took a taxi, he arrived late for the concert.

Câu hỏi: 42002

Câu hỏi số 4:

The suitcase is so heavy that I can't carry it.

Câu hỏi: 42003

Câu hỏi số 5:

People say that he is an excellent footballer.

Câu hỏi: 42004

Bài 25:

Rewrite the following sentences:

Câu hỏi số 1:

The remark was so unexpected that she didn’t know what to say.

Câu hỏi: 41949

Câu hỏi số 2:

You’re the worst guitarist in the world.

Câu hỏi: 41950

Câu hỏi số 3:

It was a waste of time writing that letter.

Câu hỏi: 41951

Câu hỏi số 4:

“Let’s check everything once more,” said the man in chief.

Câu hỏi: 41952

Câu hỏi số 5:

Although the fish appears to be harmless, it is quite dangerous.

Câu hỏi: 41953

Câu hỏi số 6:

The students really appreciate the teacher’s sense of humor.

Câu hỏi: 41954

Câu hỏi số 7:

It is acknowledged that Vietnam had a complete control over SARS from a very early stage of the epidemic.

Câu hỏi: 41955

Câu hỏi số 8:

He didn’t remember anything about it, and neither did she.

Câu hỏi: 41956

Câu hỏi số 9:

We couldn’t have managed it if our father hadn’t encouraged us.

Câu hỏi: 41957

Câu hỏi số 10:

I wish I had applied for that job.

Câu hỏi: 41958

Bài 26:

Rewrite the following sentences:

Câu hỏi số 1:

The story was very interesting to me.

Câu hỏi: 41652

Câu hỏi số 2:

Your writing is so small that I can’t read it.

Câu hỏi: 41653

Câu hỏi số 3:

Learning English is necessary.

Câu hỏi: 41654

Câu hỏi số 4:

We will go there unless it rains.

Câu hỏi: 41655

Câu hỏi số 5:

The man couldn’t speak. He was so surprised.

Câu hỏi: 41656

Bài 27:

Use the cues below to write a passage (2ms)

Câu hỏi số 1:

 Last weekend / I and my friends / a day trip / Hong hill of Mui Ne

Câu hỏi: 41584

Câu hỏi số 2:

We / start / journey / early/ morning  / after an hour /we / there We  started our journey  early in the  morning  and after an hour we got there.

Câu hỏi: 41585

Câu hỏi số 3:

 Everyone /  tired /  take a rest /  tree

Câu hỏi: 41586

Câu hỏi số 4:

We  / some games / and / home / 4 pm

Câu hỏi: 41587

Bài 28:

Rewrite these sentences   ( 2ms )

Câu hỏi số 1:

He said , “ I must clean the room this afternoon ‘’

Câu hỏi: 41567

Câu hỏi số 2:

“Can you swim ?” she asked  me .

Câu hỏi: 41568

Câu hỏi số 3:

I asked Nga,  “ Which book are you reading ? ‘’

Câu hỏi: 41569

Câu hỏi số 4:

I can’t visit her village again

Câu hỏi: 41570

Bài 29:

Sắp xếp các từ sau thành câu hợp lí (2đ)

Câu hỏi số 1:

going / on / we / are / to / the / a / trip / countryside / next month.

Câu hỏi: 41464

Câu hỏi số 2:

that / the / he / leave / he / China / would / following day / said .

Câu hỏi: 41465

Bài 30:

Hoàn thành câu thứ hai sao cho nó có cùng nghĩa với câu đã cho (2đ)

Câu hỏi số 1:

 “What is your name?”, Mr. Brown asked me.            

Câu hỏi: 41458

Câu hỏi số 2:

“ I must go now”. He said

Câu hỏi: 41459

Câu hỏi số 3:

Because Hoa worked hard, she passed the exam.

Câu hỏi: 41460

Câu hỏi số 4:

I can’t drive.

Câu hỏi: 41461

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com