Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Xét 4 tế bào sinh dục trong một cá thể ruồi giấm cái có kiểu gen frac{AB}{ab}frac{De}{dE} . 4 tế bào trên giảm phân tạo ra số loại trứng tối đa có thể có là:

Câu hỏi số 2:

Xét tổ hợp gen \frac{Ab}{aB}Dd, nếu tần số hoán vị gen là 18% thì tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là:

Câu hỏi số 3:

Kiểu gen \frac{AB}{ab} có hoán vị gen với tần số 30% thì tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là:

Câu hỏi số 4:

Bốn gen (A,B,C và D) là trên cùng một nhiễm sắc thể. Thu được tần số chao đổi chéo như sau (A - B 19%; B - C 14%; A - C 5%; B - D 2%; A - D 21%; C - D 16%). Trình tự chính xác các gen là:

Câu hỏi số 5:

Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen qui định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai \frac{AB}{ab}Dd x \frac{AB}{ab}dd, nếu xảy ra hoán vi gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiếu hình A-B-D- ở đời con chiếm tỷ lệ

Câu hỏi số 6:

Xét trong một cơ thể có kiểu gen AabbDd\frac{EG}{eg}. Khi 150 tế bào của cơ thể này tham gia giảm phân tạo giao tử, trong các giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỉ lệ 2%. Số tế bào đã xảy ra hoán vị gen là:

Câu hỏi số 7:

Ở phép lai giữa ruồi giấm \frac{AB}{ab} XDXd và ruồi giấm \frac{AB}{ab} XDY cho F1 có kiều hình lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Cho biết mỗi gen chi phối 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Tần số hoán vị gen là

Câu hỏi số 8:

Ở ruồi giấm gen A: mắt đỏ, a: mắt trắng; B: cánh thường, b: cánh ngắn.

Đem lai ruồi giấm cái với ruồi giấm đực cùng có kiểu gen \frac{AB}{ab}. Biết rằng đã

xảy ra hoán vị gen với tăn sổ f = 14%. Tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ, cánh thường đời Fbằng:

Câu hỏi số 9:

Trong thí nghiệm của Moocgan tiến hành ờ ruồi giẩm, giả sử các gen liên kết hoàn toàn ở cả hai giới, nếu cho Fi tạp giao với nhau thì tì lệ kiểu hình xuãt hiện ờ Fi là

Câu hỏi số 10:

Hai gen A và B cùng nằm trên một nhóm liên kết cách nhau 40cM, hai gen C và D cùng nằm trên một NST với tần sô hoán vị là 30%. Ở đời con của phép lai \frac{Ab}{aB} \frac{CD}{cd} x \frac{ab}{ab} \frac{Cd}{cd} kiểu hình trội về tất cả các tính trạng chiếm tỷ lệ:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com