Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền Menđen

Chuyên đề này là nội dung quan trọng sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kì và đề kiểm tra.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Ở thực vật, cho A qui định quả đỏ, alen a qui định quả vàng; B qui định cây cao, b qui định cây thấp; D qui định định quả chín sớm, alen d qui định quả chín muốn. Các tính trạng trội là trội hoàn toàn. 

Trong phép lai sau đây, P: AaBBdd × AabbDd thu được F1 có tỷ lệ Đỏ- Cao- Chín muộn là

Câu hỏi số 62:

Ở một loài thực vật, xét 3 cặp gen phân li độc lập, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai AaBbDd × AaBbDd cho F1 có tỷ lệ dị hợp 2 cặp gen, đồng hợp 1 cặp gen là

Bài 63:

Ở ngô, khi lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen tương phản, thu được F1 đồng loạt cây cao, quả dài. Cho F1 tự thụ, đời Fxuất hiện 398 cây cao, quả ngắn : 797 cây cao, quả dài : 404 cây thấp, quả dài. Biết 2 cặp alen quy định 2 cặp tính trạng trên là Aa, Bb

Câu hỏi số 1:

Quy luật di truyền nào đã chi phối phép lai trên?

Câu hỏi số 2:

Kiểu gen của F1 là:

Câu hỏi số 3:

Bố mẹ có kiểu gen nào sau đây?

Câu hỏi số 4:

Đem lai phân tích F1 sẽ thu được kết quả ở F như thế nào?

Câu hỏi số 5:

Đem lai F1 với cá thể I, thu được đời lai thứ 2 xuất hiện 203 cây cao, quả dài: 397 cây cao, quả ngắn:  201 cây thấp, quả dài. Kiểu gen của cá thể F1 đem lai với là:

Câu hỏi số 6:

Đem lai Fvới cá thể II, thu được 3 loại kiểu hình khác nhau, theo tỉ lệ 1:2:1. Cá thể II có kiểu gen là 1 trong bao nhiêu trường hợp?

Câu hỏi số 64:

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng là trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt xanh; gen B quy định hạt trơn là trội hoàn toàn so với gen b quy định hạt nhăn. Sự di truyền của hai cặp gen này không phụ thuộc vào nhau. Cho giao phấn giữa cây mọc từ hạt vàng, nhăn với cây mọc từ hạt xanh, trơn. F1 thu được có 2 loại kiểu hình là vàng, trơn và xanh, trơn với tỉ lệ 1 : 1. Kiểu gen của hai cây bố mẹ sẽ là

Câu hỏi số 65:

Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai : AaBbCcDd × AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbccD- ở đời con là:

Câu hỏi số 66:

Câu nào sau đây sai?

 

 

Câu hỏi số 67:

Cho cây có kiểu gen AaBbCc giao phấn với cây có kiểu gen AaBbCC. Biết các cặp gen này nằm trên các cặp NST khác nhau  và tính trạng trội hoàn toàn. Số loại kiểu gen và kiểu hình có thể tạo ra ở thế hệ sau lần lượt là

Câu hỏi số 68:

Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ, alen b quy định quả màu vàng; gen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Biết rằng các gen trội là trội hoàn toàn. Cho giao phấn cây thân cao, quả màu đỏ, tròn với cây thân thấp, quả màu vàng, dài thu được F1 gồm 81 cây thân cao, quả màu đỏ, tròn; 80 cây thân cao, quả màu vàng, dài; 79 cây thân thấp, quả màu đỏ, tròn; 80 cây thân thấp, quả màu vàng, dài. Trong trường hợp không xảy ra hoán vị gen, sơ đồ lai nào dưới đây cho kết quả phù hợp với phép lai trên?

Câu hỏi số 69:

Ở đậu Hà Lan:

Gen A quy định hạt vàng là trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt xanh.

Gen B quy định hạt trơn là trội hoàn toàn so với gen b quy định hạt nhăn.

Sự di truyền của hai cặp gen này không phụ thuộc vào nhau.

Lai phân tích một cây đậu có kiểu hình trội, thế hệ sau có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% vàng, trơn : 50% vàng, nhăn. Kiểu gen của cây đậu có kiểu hình trội đó là

Câu hỏi số 70:

Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai : AaBbCcDd × AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình aabbccD- ở đời con là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com