Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền Menđen

Chuyên đề này là nội dung quan trọng sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kì và đề kiểm tra.

Bài tập luyện

Câu 1: Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có đặc điểm chung:

A. Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.

B. Các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do.

C. Các gen không alen với nhau cũng phân bố trên một NST.

D. Làm xuất hiện biến dị tổ hợp.

Câu 2: Nếu kết quả của phép lai thuận và lai nghịch mà khác nhau thì kết luận nào dưới đây là đúng?

A. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính Y.

B. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X.

C.  Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể.

D. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính hoặc trong ti thể.

Câu 3: Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật PLĐL là:

A.  Số lượng cá thể ở các thế hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê được chính xác.

B. Sự phân li của các NST như nhau khi tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử khi thụ tinh.

C. Mỗi cặp gen phải nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

D. Các giao tử và các hợp tử có sức sống như nhau. Sự biểu hiện hoàn toàn của tính trạng.

Câu 4: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa được quy định bởi một cặp alen trội lặn không hoàn toàn trong đó A quy định màu đỏ và a quy định màu trắng. Hình dạng quả lại được quy định bởi một cặp alen trong đó B quy định quả tròn và b quy định quả dài (trội lặn hoàn toàn). Nếu các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do thì có bao nhiêu tổ hợp giao tử và có bao nhiêu kiểu hình được tạo ra:

A. 6 kiểu hình và 6 kiểu gen.

B. 4 kiểu hình và 9 kiểu gen.

C. 6 kiểu hình và 9 kiểu gen.

D. 4 kiểu hình và 6 kiểu gen.

Câu 5: Xét hai phép lai đơn gen giữa 2 bố mẹ thuần chủng dưới đây:

Bố quả đỏ x mẹ quả vàng: F1 thu được 100% quả đỏ.

Bố quả vàng x mẹ quả đỏ: Fthu được 100% quả đỏ.

Điều này chứng tỏ:

A. Gen quy định mày sắc quả nằm trên NST giới tính X.

B. Gen quy định mày sắc quả nằm trên NST Y.

C. Tính trạng do gen nằm ngoài tế bào chất quy định.

D. Tính trạng do gen nằm trên NST thường.

Câu 6: Trong nghiên cứu của Menden, khi đem lai cơ thể bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản. Các con lai:

A. Biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

B. Biểu hiện các kiểu hình giống bố.

C. Biểu hiện kiểu hình giống bố hoặc mẹ.

D. Biểu hiện kiểu hình giống mẹ.

Câu 7: Các tính trạng duy truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện ở: 

A. Định luật phân li độc lập.

B. Quy luật liên kết gen và quy luật phân tính.

C. Quy luật liên kết gen và quy luật phân li độc lập.

D. Quy luật liên kết gen và quy luật hoán vị gen.

Câu 8: Giống nhau giữa các quy luật di truyền của Menden là:

A. Đều được phát hiện dựa trên cơ sở các gen phân li độc lập.

B. Kiểu tác động giữa các alen thuộc cùng 1 gen.

C. Nếu bố mẹ thuần chủng về n cặp gen tương phản thì con lai F1 đều có tỉ lệ kiểu hình là triển khai của biểu thức (3+1)n.

D. Khi F1 là di hợp lai với nhau thì F2 có tỉ lệ phân li về kieur gen bằng 1:2:1.

Câu 9: Cá chép không vẩy có KG Aa, cá chép có vẩy là aa, KG AA làm cho trứng không nở thành con. Khi lai 2 cá chép không vẩy thì tỉ lệ KH ở đời con là:

A. 1 cá chép không vẩy: 3 cá chép có vẩy.

B. 3 cá chép không vẩy: 1 cá chép có vẩy.

C. 2 cá chép không vẩy: 1 cá chép có vẩy.

D. 1 cá chép không vẩy: 2 cá chép có vẩy.

Câu 10: Điều kiện nào sau đây là kiều kiện đúng của quy luật phân li:

A. Quá trình giảm phân diễn ra bình thường.

B. Quá trình giảm phân diễn ra không bình thường.

C. Xảy ra sự tiếp hợp và chao đổi chéo.

D. Các alen trong mỗi cặp gen tương tác với nhau.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com