Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền Menđen

Chuyên đề này là nội dung quan trọng sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kì và đề kiểm tra.

Bài tập luyện

Câu 1: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:

A. 27/64.

B. 7/128.

C. 9/128.

D. 27/256.

Câu 2: Ở cà chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng. Cho 3 cây quả đỏ tự thụ phấn, trong đó chỉ có 1 cây dị hợp. Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:

A. 7 đỏ : 1 vàng. 

B.  9 đỏ : 7 vàng.

C. 3 đỏ : 1 vàng.

D.  11 đỏ : 1 vàng.

Câu 3: Với phép lai giữa các cá thể có kiểu gen AabbDd và AaBbDd, xác suất thu được kiểu hình A - B - D - là:

A. 56,25%. 

B. 37,5%.

C. 28,125%.

D. 12,5%. 

Câu 4: Trong trường hợp mỗi gen quy đinh 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, không có hiện tượng hoán vị gen, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấnsố kiểu gen và kiểu hình thu được ở đòi con là  

A. 27 kiểu gen; 8 kiểu hình.

B. 3 kiểu gen; 2 kiểu hình.  

C. 3 kiểu gen; 3 kiểu hình.

D. 9 kiểu gen; 4 kiểu hình.

Câu 5: Cho cây hoa đỏ, quả tròn thụ phấn với cây hoa đỏ, quả tròn, người ta thu được đời con có tỷ lệ phân li kiểu hình như sau: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra dưới đây là đúng nhất?

A. Alen quy định màu hoa đỏ và alen quy định quả dài nằm trên cùng một NST và trao đổi chéo đã xảy ra ở cây cái.

B. Alen quy định màu hoa đỏ và alen quy định quả tròn nằm trên cùng một NST và trao đổi chéo đã xảy ra ở cả cây đực và cây cái.

C. Alen quy định màu hoa đỏ và alen quy định quả dài nằm trên cùng một NST và trao đổi chéo đã xảy ra ở cả cây đực và cây cái.

D. Alen quy định màu hoa đỏ và alen quy định tròn nằm trên cùng một NST và trao đổi chéo đã xảy ra ở cây đực.

Câu 6: Ở một loài bọ cánh cứng: A mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a:  mắt lồi. B: mắt xám, trội hoàn toàn so với b: mắt trắng. Biết gen nằm trên NST thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi được sinh ra. Trong phép lai AaBb x AaBb, người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Số cá thể con mắt lồi, màu trắng là:

A. 65.

B. 130.

C. 195.

D. 260.

Câu 7: Tỉ lệ kiểu hình không xuất hiện ở con lai từ phép lai 2 cặp tính trạng di truyền độc lập là:

A. 6,25%: 6,25%: 12,5%: 18,75%: 18,75%: 37,5%.

B. 12,5%: 12,5%: 37,5%: 37,5%.

C. 25%: 25%: 25%: 25%.

D. 7,5%: 7,5%: 42,5%: 42,5%.

Câu 8: Nếu thuần chủng về 2 cặp gen tương phản phân li độc lập thì tỉ lệ của các cá thể đồng hợp thu được ở F2 là:

A. 12,5%.

B. 18,75%.

C. 25%.

D. 37,5%.

Câu 9: Cho cặp P thuần chủng về các cặp gen tương phản giao phấn với nhau. Tiếp tục tự thụ phấn từ các cây F1 với nhau, thu được F2 có 75 cây mang kiểu gen aabbdd. Về lý thuyết, hãy cho biết số cây mang kiểu gen AaBbDd ở F2 là bao nhiêu?

A. 150 cây.

B. 300 cây.

C. 450 cây.

D. 600 cây.

Câu 10: Ở một loài thực vật, A- quả chín sớm, a- quả chín muộn. Đem lai giữa các dạng cây tứ bội với nhau được F1. Muốn ngay Fchỉ xuất hiện 1 loại kiểu hình thì có bao nhiêu phép lai cho kết quả trên?

A. 10.

B. 5.

C. 9.

D. 4.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com