Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền tương tác gen

Bài tập luyện

Câu 11: Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCc tự thụ phấn thì xác suất để 1 hạt mọc thành cây thuộc loại cao nhất là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen qui định các tính trạng khác nhau nằm trên cùng 1 NST tương đối khác nhau và các gen tương tác kiểu tác động cộng gộp qui định chiều cao như vậy.

A. 0,046

B. 0,028

C. 0,016

D. 0,035

Câu 12: Quá trình tổng hợp sắc tố đỏ ở cánh hoa của một loài cây xảy ra theo sơ đồ sau:

Chất có màu trắng -> sắc tố xanh -> sắc tố đỏ. Để chất màu trắng chuyển đổi được thành sắc tố xanh cần có enzym do gen A quy định. Alen a không có khả năng tạo ra enzim có hoạt tính. Để chuyển sắc tố xanh thành sắc tố đỏ cần có gen B quy định enzim có chức năng , còn alen b không thể tạo được enzim có chức năng. Gen A và B nằm trên các NST nằm trên các NST khác nhau. Cây hoa xanh thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng có kiểu aaBB cho ra các cây F1. Sau đó các cây F1 cho tự thụ phấn tạo ra cây F2. Tỉ lệ phân li kiểu hình nào dưới đây là kiểu hình của đời F2

A. 9/16 đỏ: 4/16 xanh: 3/16 trắng

B. 9/16 đỏ: 4/16 trắng: 3/16 xanh

C. 9/16 đỏ: 7/16 xanh

D. 9/16 đỏ: 7/16 trắng

Câu 13: Ở cà chua, tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Đột biến đa bội thể có thể làm cho cơ thể 2n trở thành 4n. Cho giao phấn giữa 2 cây chưa  biết kiểu hình, F1 thu được tỉ lệ kiểu hình là 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.

Phép lai có thể cho kết quả đó là:

A. AAAa × Aa hoặc Aaaa × Aa.

B. AAaa × Aa hoặc AAaa × Aaaa.

C. Aaaa × Aa hoặc AAaa × Aaaa.

D. aaaa × Aa hoặc AAaa × Aa.

Câu 14: Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 3 cặp gen tác động cộng gộp với nhau quy định. Mỗi gen trội làm cây lùn đi 20 cm. Lai cây thấp nhất với cây cao nhất được F1 toàn cây cao 150 cm. Chiều cao của các cây bố, mẹ trong phép lai trên là

A. 90 cm và 210 cm.

B. 100 cm và 210 cm.

C. 90 cm và 200 cm.

D. 80 cm và 210 cm.

Câu 15: Lai thứ bí thuần chủng quả dẹt với quả dài, F1 thu được 100% quả dẹt, F2 phân li theo tỉ lệ  9 dẹt : 6 tròn : 1 dài. Tính trạng hình dạng quả bí nói trên đã di truyền theo quy luật nào?

A. Phân li độc lập

B. Tương tác cộng gộp

C. Tương tác bổ trợ

D. Tương tác át chế

Câu 16: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen gồm hai alen là D và d quy định, trong đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aabbDd cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A. 25%.

B. 56,25%.

C. 6,25%.

D. 18,75%.

Câu 17: Ởđậu thơm, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng tham gia quy định theo kiểu tương tác bổ sung. Khi trong kiểu gen đồng thời có mặt cả 2 gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ thẫm, các kiểu gen còn lại đều cho kiểu hình hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ thẫm : 7 cây hoa trắng?    

A. AaBb × Aabb.           

B. AaBb × aaBb.          

C.  AaBb × AaBb.           

D. AaBb × AAbb.

Câu 18: Ở một loài động vật, gen B quy định lông xám, alen b quy định lông đen, gen A át chế gen B và b, alen a không át chế, các gen phân li độc lập. Lai phân tích cơ thể dị hợp về 2 cặp gen, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:

A. 3 lông trắng : 1 lông đen.  

B. 2 lông đen : 1 lông trắng : 1 lông xám.

C. 2 lông trắng : 1 lông đen : 1 lông xám. 

D. 2 lông xám : 1 lông trắng : 1 lông đen. 

Câu 19: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa có hai trạng thái là hoa đỏ và hoa trắng. Trong phép lai giữa hai cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Dự đoán nào sau đây về kiểu gen của F2 là không đúng?

A. Các cây hoa trắng thuần chủng có 3 loại kiểu gen.

B. Các cây hoa trắng có 7 loại kiểu gen.

C.  Các cây hoa đỏ thuần chủng có 1 loại kiểu gen.

D. Các cây hoa đỏ có 4 loại kiểu gen.

Câu 20: Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với cây hoa trắng (P), thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, sự hình thành màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Có thể kết luận màu sắc hoa của loài trên do

A. Hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu cộng gộp quy định.

B. Một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội không hoàn toàn.

C. Hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu bổ sung quy định.

D. Một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com