Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền tương tác gen

Bài tập luyện

Câu 11: Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 3 cặp gen tác động cộng gộp với nhau quy định. Mỗi gen trội làm cây lùn đi 20 cm. Lai cây thấp nhất với cây cao nhất được F1 toàn cây cao 150 cm. Chiều cao của các cây bố, mẹ trong phép lai trên là

A. 90 cm và 210 cm.

B. 100 cm và 210 cm.

C. 90 cm và 200 cm.

D. 80 cm và 210 cm.

Câu 12: Lai thứ bí thuần chủng quả dẹt với quả dài, F1 thu được 100% quả dẹt, F2 phân li theo tỉ lệ  9 dẹt : 6 tròn : 1 dài. Tính trạng hình dạng quả bí nói trên đã di truyền theo quy luật nào?

A. Phân li độc lập

B. Tương tác cộng gộp

C. Tương tác bổ trợ

D. Tương tác át chế

Câu 13: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen gồm hai alen là D và d quy định, trong đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aabbDd cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A. 25%.

B. 56,25%.

C. 6,25%.

D. 18,75%.

Câu 14: Ởđậu thơm, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng tham gia quy định theo kiểu tương tác bổ sung. Khi trong kiểu gen đồng thời có mặt cả 2 gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ thẫm, các kiểu gen còn lại đều cho kiểu hình hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ thẫm : 7 cây hoa trắng?    

A. AaBb × Aabb.           

B. AaBb × aaBb.          

C.  AaBb × AaBb.           

D. AaBb × AAbb.

Câu 15: Ở một loài động vật, gen B quy định lông xám, alen b quy định lông đen, gen A át chế gen B và b, alen a không át chế, các gen phân li độc lập. Lai phân tích cơ thể dị hợp về 2 cặp gen, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:

A. 3 lông trắng : 1 lông đen.  

B. 2 lông đen : 1 lông trắng : 1 lông xám.

C. 2 lông trắng : 1 lông đen : 1 lông xám. 

D. 2 lông xám : 1 lông trắng : 1 lông đen. 

Câu 16: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa có hai trạng thái là hoa đỏ và hoa trắng. Trong phép lai giữa hai cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Dự đoán nào sau đây về kiểu gen của F2 là không đúng?

A. Các cây hoa trắng thuần chủng có 3 loại kiểu gen.

B. Các cây hoa trắng có 7 loại kiểu gen.

C.  Các cây hoa đỏ thuần chủng có 1 loại kiểu gen.

D. Các cây hoa đỏ có 4 loại kiểu gen.

Câu 17: Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với cây hoa trắng (P), thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, sự hình thành màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Có thể kết luận màu sắc hoa của loài trên do

A. Hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu cộng gộp quy định.

B. Một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội không hoàn toàn.

C. Hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu bổ sung quy định.

D. Một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.

Câu 18: Ở ngô, có 3 gen không alen phân li độc lập, tác động qua lại cùng quy định màu sắc hạt, mỗi gen đều có hai alen (A, a; B, b; R, r). Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội A, B, R cho hạt có màu; các kiểu gen còn lại đều cho hạt không có màu. Lấy phấn của cây mọc từ hạt có màu (P ) thụ phấn cho 2 cây:

Cây thứ nhất có kiểu gen aabbRR thu được các cây lai có 50% số cây cho hạt có màu;

Cây thứ hai có kiểu gen aaBBrr thu được các cây lai có 25% số cây cho hạt có màu.

Kiểu gen của cây (P) là:

A. AaBBRr

B. AABbRr

C. AaBbRr

D. AaBbRR

Câu 19: Cho giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng (P) với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là    

A. 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 1 : 1.

B. 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.

C. 3 : 3 : 1 : 1 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1.

D. 4 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1.

Câu 20: Ở một loài thực vật lưỡng bội, khi lai hai cây hoa trắng thuần chủng với nhau, thu được F1 toàn cây hoa trắng. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 81,25% cây hoa trắng và 18,75% cây hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở đời F2 thu được đời con. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở đời con số cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn về hai cặp gen trên chiếm tỉ lệ:

A. \frac{1}{12}

B. \frac{1}{16}

C. \frac{1}{8}

D. \frac{1}{24}

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com