Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý các ngành kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11:

Cho bảng số liệu sau đây:

Số thuê bao điện thoại của nước ta giai đoạn 1991 - 2005 

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển mạng điện thoại của nước ta trong giai đoạn 1991-2005

2. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển mạng điện thoại.

Câu hỏi: 56828

Câu hỏi số 12:

Bảng: Sản lượng thủy sản nước ta (1000 tấn)

 1.Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo đánh bắt và nuôi trồng của nước ta năm 1990,2005

2. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch đó.

Câu hỏi: 56211

Câu hỏi số 13:

Cho bảng số liệu :

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ, DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THEO GIÁ THỰC TẾ                        PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA

                                                                     Đơn vị : tỉ đồng

Anh (chị) hãy :

1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2000 và năm 2006.

2. Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ.

Câu hỏi: 49621

Câu hỏi số 14:

Cho bảng số liệu:                 KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA ĐƯỢC VẬN CHUYỂN THÔNG QUA                 CÁC CẢNG BIỂN CỦA NƯỚC TA DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÍ                                                                                 Đơn vị: nghìn tấn

Anh (chị) hãy:

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa thông qua các cảng biển trong giai đoạn 2000 - 2007.

2. Nhận xét sự thay đổi đó từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. 

Câu hỏi: 49515

Câu hỏi số 15:

Cho bảng số liệu:

                         DIỆN TÍCH VÀ NĂNG SUẤT LÚA CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA

                      Nguồn: Niên giám thống kê 2009, Nhà xuất bản Thống kê, 2010

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2008.

2. Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. 

Câu hỏi: 49363

Câu hỏi số 16:

1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010.

           SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THUỶ SẢN CỦA NƯỚC TA

 

          (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, Nhà xuất bản Thống kê, 2011)

2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành thủy sản từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. 

Câu hỏi: 49207

Câu hỏi số 17:

1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010.

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

                                                                                (Đơn vị: Tỉ đồng)

                     (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

2. Nhận xét quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích

Câu hỏi: 49152

Câu hỏi số 18:

Cho bảng số liệu:

Thu nhập bình quân đầu người hàng tháng ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

theo giá so sánh 1994 (đơn vị: nghìn đồng) 

Hãy so sánh thu nhập bình quân đầu người của hai vùng theo bảng số liệu trên và giải thích.

Câu hỏi: 47954

Câu hỏi số 19:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp nhỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi: 47929

Câu hỏi số 20:

Cho bảng số liệu :

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo nhóm ngành (đơn vị : %)

 

1. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta theo bảng số liệu trên.

2. Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta năm 2005 so với năm 2000.

Câu hỏi: 47899

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com