Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Đây là loại bài tập cơ bản về dòng điện xoay chiều và sẽ có trong các đề đại học và cao đẳng.

Bài tập luyện

Câu 1: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm. Bỏ qua điện trở của máy phát. Khi roto quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1(A) . Khi roto quay với tốc độ 3n vòng phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là√3 . Nếu roto quay đều với tốc độ 2n vòng phút thì cảm kháng của đoạn mạch là:

A. R/√3

B. 2R√3

C. R√3

D. 2R/√3

Câu 2: Mạch điệnAB gồm R, L, C nối tiếp, uAB = √2U cosωt. Chỉ có L thay đổi được. Khi L thay đổi từ L=L1=\frac{1}{\omega ^{2}C}  đến L=L2=\frac{\omega ^{2}C^{2}R^{2}+1}{\omega ^{2}C^{2}}  thì

A. cường độ dòng điện luôn tăng.

B. tổng trở của mạch luôn giảm.

C. hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm luôn tăng.

D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ luôn tăng.

Câu 3: Đặt điện áp u = Uo.cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Trong đó Uo,ω , R và C không đổi còn L thay đổi được. Thay đổi L thì thấy với hai giá trị L = L1 và L = L, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần L có giá trị như nhau. Giữa L1 và L2 có hệ thức:

A. ω2L1L2 = R2 +\frac{1}{\omega ^{2}C^{2}} 

B. ω(L1+L2 )= \frac{2}{\omega C}

C. ω2L1L2 = \frac{1}{\omega ^{2}C^{2}}

D. ω(L1+L2 )=R+ \frac{2}{\omega C}

Câu 4: Đặt điện áp u = 220\sqrt{2} cos( 100 πt ) V vào hai đầu đoạn mạch có R = 100 Ω, cuộn cảm thuần L = 318,3 mH và tụ điện C = 5,921 μF mắc nối tiếp. Trong một chu kì khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng:

A. 20 ms

B. 17,5 ms

C. 12,5 ms

D. 15 ms

Câu 5: Một máy biến áp lý tưởng dùng trong quá trình tải điện đặt ở đầu đường dây tải điện ( nới đặt máy phát ) có hệ số biến thế là 50. Điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp lần lượt là 100 V và 5 A. Biết công suất hao phí trên đường dây bằng 10% công suất truyền đi. Độ giảm thế trên đường dây và công suất truyền tải đến nơi tiêu thụ điện lần lượt là bao nhiêu?

A. 4450 V; 500 W

B. 5000 V; 40 W

C. 0,5 kV; 450 W

D. 500 kV; 405 W

Câu 6: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm và tụ điện, mắc vào mạch điện này một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Người ta điều chỉnh giá trị của biến trở đến khi công suất của mạch là 100\sqrt{3} W thì khi đó dòng điện trễ pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch góc \frac{\pi }{3}. Tiếp tục điều chỉnh giá trị của biến trở sao cho công suất của mạch cực đại. Giá trị cực đại của công suất là:

 

 

 

 

A. 300 W

B. 100\sqrt{3} W

C. 200 W

D. 250 W

Câu 7: Một đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ., cuộn dây có điện trở r. Tụ C có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp UAB = Uocos ( ωt + \varphi ). Thay đổi điện dung đến giá trị ZC = Z­L, khi đó điện áp hiệu dụng trên phần nào của mạch đạt cực tiểu?

A. UMB trên đoạn MB

B. UMN trên cuộn dây.

C. UAN trên đoạn AN.

D. UAM trên điện trở thuần.

Câu 8: Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB = U\sqrt{2} cos ωt. Mạch chỉ có L thay đổi được khi L thay đổi từ L = L1 = \frac{1}{\omega ^{2}C} đến L = L2 = \frac{1+\omega ^{2}C^{2}R^{2}}{\omega ^{2}C} thì:

A. Cường độ dòng điện luôn tăng.

B. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm luôn tăng.

C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu bản tụ luôn tăng.

D. Tổng điện trở của mạch luôn giảm.

Câu 9: Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được, ở tần số f1 = 60 Hz, hệ số công suất đạt cực đại cos\varphi = 1. Ở tần số f2 = 120 Hz hệ số công suất nhận giá trị cos\varphi = 0,707. Ở tần số f3 = 90 Hz hệ số cống suất của mạch bằng:

A. 0,872

B. 0,486

C. 0,625

D. 0,781

Câu 10: Một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR2 < 2L. Điều chỉnh f đến giá trị f1 hoặc f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thuần cảm có giá trị bằng nhau. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại thì phải điều chỉnh tần sô f tới giá trị: 

A. f2 = 2( f12 + f 22

B. f2 = \frac{(f_{1}^{2}+f_{2}^{2})}{2}

C. \frac{2}{f^{2}} = \frac{1}{f_{1}^{2}} + \frac{1}{f_{2}^{2}}

D. \frac{1}{2f^{2}} =  \frac{1}{f_{1}^{2}} + \frac{1}{f_{2}^{2}}

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com