Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường tròn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 61:

Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Gọi I là trung điểm của OA vẽ dây NM vuông góc với BA tại I. Trên cung nhỏ BM lấy điểm C (C khác M và B), AC cắt M tại D. CMR

Câu hỏi số 1:

Tứ giác BIDC nội tiếp

Câu hỏi: 55136

Câu hỏi số 2:

Click để xem đáp án

Câu hỏi: 55137

Câu hỏi số 3:

Khi C chạy trên cung nhỏ BM thì tâm đường tròn nội tiếp ∆DCM luôn thuộc 1 đường tròn cố định

Câu hỏi: 55138

Bài 62:

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M, N thuộc (O)). Qua A vẽ một đường thẳng cắt đường tròn (O) tại hai điểm B, C phân biệt (B nằm giữa A, C). Gọi H là trung điểm đoạn BC

Câu hỏi số 1:

Chứng minh rằng tứ giác AMHN nội tiếp được đường tròn

Câu hỏi: 55024

Câu hỏi số 2:

Chứng minh rằng AM2 = AB.AC

Câu hỏi: 55025

Câu hỏi số 3:

Đường thẳng qua B song song với AM cắt đoạn thẳng MN tại E. Chứng minh rằng EH//MC

Câu hỏi: 55026

Bài 63:

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C (AB < AC, d không đi qua tâm O)

Câu hỏi số 1:

CHứng min tứ giác AMON nội tiếp

Câu hỏi: 54988

Câu hỏi số 2:

Chứng minh AN2 = AB.AC. Tính độ dài đoạn thẳng BC khi AB = 4 cm, AN = 6cm

Câu hỏi: 54989

Câu hỏi số 3:

Gọi I là trung điểm BC. Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai T. Chứng minh : MT // AC

Câu hỏi: 54990

Câu hỏi số 4:

Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau tại K. Chứng minh K thuộc một đường thẳng cố định khi d thay đổi và thỏa mãn điều kiện đầu bài

Câu hỏi: 54991

Câu hỏi số 64:

Tính độ dài đường tròn có bán kính bằng 5 cm.

Câu hỏi: 54966

Bài 65:

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm C cố định thuộc đoạn thẳng AO (C khác A và C khác O). Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M (M khác B và M khác D). Tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho tại M cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD. 

Câu hỏi số 1:

Chứng minh tứ giác BCFM là tứ giác nội tiếp.

Câu hỏi: 54961

Câu hỏi số 2:

Chứng minh EM = EF.

Câu hỏi: 54962

Câu hỏi số 3:

 Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FDM. Chứng minh ba điểm D, I, B thẳng hàng, từ đó suy ra góc ABI có số đo không đổi khi M di chuyển trên cung BD.

Câu hỏi: 54963

Bài 66:

Cho đường tròn (O;R), đường kính AB cố định, đường kính CD thay đổi (CD ≠ AB). Các tia BC, BD cắt tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A lần lượt ở E, F.

Câu hỏi số 1:

Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp.

Câu hỏi: 54948

Câu hỏi số 2:

Khi đường kính CD thay đổi, tìm giá trị nhỏ nhất của EF theo R.

Câu hỏi: 54949

Câu hỏi số 3:

Đường tròn đi qua ba điểm O, D, F và đường tròn đi qua ba điểm O, C, E cắt nhau ở G (G ≠ O). Chứng minh ba điểm B, A, G thẳng hàng.

Câu hỏi: 54950

Bài 67:

Cho đường tròn (O) cố định. Từ một điểm A cố định ở bên ngoài (O). kẻ các tiếp tuyến AM và AN với đường tròn (M, N là các tiếp điểm). Đường thẳng đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C ( B nằm giữa A và C). Gọi I là trung điểm của dây BC

Câu hỏi số 1:

Chứng minh rằng AMON là tứ giác nội tiếp

Câu hỏi: 54933

Câu hỏi số 2:

Gọi K là giao điểm của MN và BC. Chứng minh rằng AK.AI = AB.AC

Câu hỏi: 54934

Câu hỏi số 3:

Khi cát tuyến ABC thay đổi thì điểm  chuyển động trên cung tròn nào ? Vì sao?

Câu hỏi: 54935

Câu hỏi số 4:

Xác định vị trí của cát tuyến ABC để IM = 2IN

Câu hỏi: 54936

Bài 68:

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O), hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H, tia AO cắt đường tròn (O) tại D

Câu hỏi số 1:

Chứng ming tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn 

Câu hỏi: 54919

Câu hỏi số 2:

Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành

Câu hỏi: 54920

Câu hỏi số 3:

Gọi M là trung điểm của BC, tia AM cắt HO tại G. Chứng minh G là trọng tâm của ta giác AB

Câu hỏi: 54921

Bài 69:

Cho đường tròn (O) đường kính AB = 6. Kéo dài AB về phía B, trên đường kéo dài lấy điểm C sao cho BC = 3. Trên đường tròn (O)  lấy điểm D sao cho BD = 3. Đường thẳng vuông góc với BC tại C cắt AD tại M

Câu hỏi số 1:

Chứng minh tứ giác BCMD nội tiếp đường tròn. Xác định tâm đường tròn này

Câu hỏi: 54863

Câu hỏi số 2:

Chứng minh : ∆ADM = ∆BCM và tam gíac AMB cân

Câu hỏi: 54864

Bài 70:

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Đương tròn tâm O đường kính AB cắt cạnh BC tại D

Câu hỏi số 1:

Tính số đo cung nhỏ AD

Câu hỏi: 54847

Câu hỏi số 2:

Tiếp tuyến tại D của đường tròn (O) cắt AC tại E. Tứ giác AODE là hình gì? Giải thích vì sao

Câu hỏi: 54848

Câu hỏi số 3:

Chứng minh OE // BC

Câu hỏi: 54849

Câu hỏi số 4:

Gọi F là giao điểm của BE với đường tròn (O), chứng minh CDFE là tứ giác nội tiếp

Câu hỏi: 54850

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com