Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Câu 11: Tìm parabol y=ax^{2}+bx+c biết rằng parabol đó

1)đi qua điểm A(8;0) và S(6;-12)

2) Có cực tiểu  bằng 4 tại x = -2 và đồ thị đi qua A( 0 ; 6)

A. 1)y = 3x^{2} -36x - 96

2) y = x2 – 2x + 6

B. 1)y = 3x^{2} -36x + 96

2)y=frac{1}{2}x^{2}+2x+6

C. 1)y = 3x^{2} +36x + 96

2)y = x2 – 2x + 1

D. 1)y = 3x^{2} + 36x - 96

2)y=frac{1}{2}x^{2}+2x+6

Câu hỏi : 106068

Câu 12: Tìm parabol y=ax^{2}+bx+2 biết rằng parabol đó

1)đi qua điểm M(1;5) và N(-2;8).

2) Đi qua điểm A(3 ; -4) và có  trục đối xứng là  x = -frac{3}{2}

3) Có đỉnh S(2; -2)

A. 1)y=2x^{2}+x+1

2)(P)=-frac{1}{3}x^{2}-x+2

3)(P)y=x2 – 4x 

B. 1)y=2x^{2}+2x+3

2)(P)=-frac{1}{3}x^{2}-x+2

3)(P)y=x2 – x + 2

C. 1)y=2x^{2}+x+2

2)(P)=-frac{1}{3}x^{2}-x+2

3)(P)y=x2 – 4x + 2

D. 1)y=x^{2}+2x+2

2)(P)=-frac{1}{3}x^{2}-x+2

3)(P)y=x2 – 4x + 1

Câu hỏi : 106067

Câu 13: Vẽ đồ thị hàm số :

1) y=f(x)=left{egin{matrix} 2x;xgeq 0\ -x;x<0 end{matrix}
ight.     (H1)

2) y=f(x)=left{egin{matrix} x+1;xgeq 0\ -2x;x<0 end{matrix}
ight. (H2)

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi : 106066

Câu 14: Xác định a ; b sao cho đồ thị của hàm số y = ax + b

1)đi qua 2 điểm (-1;-20) và (3;8)

2) Đi qua điểm A(4; -3) và song song với đường thẳng y = - frac{2}{3}x + 1

A. 1)left{egin{matrix} a=8 b=-13 end{matrix}
ight.

2) a = 6 ; b = -12

B. 1)left{egin{matrix} a=7 b=-1 end{matrix}
ight.

2) a = 8 ; b = -2

C. 1)left{egin{matrix} a=7 b=13 end{matrix}
ight.

2) a = b = 2

D. 1)left{egin{matrix} a=7 b=-13 end{matrix}
ight.

2) a=-frac{2}{3};b=-frac{1}{3}

Câu hỏi : 106065

Câu 15: TÌm a để 3 đường thẳng sau đây đồng qui:

y=2x ; y= -x-3 ; y= ax + 5

A. a=5

B. a=6

C. a=7

D. a=8

Câu hỏi : 106064

Câu 16: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng:

1)y=3x-2;x=frac{5}{4}

2) y = -3x +2 và y = 4(x - 3)

A. 1)Vậy tọa độ của giao điểm là (frac{7}{4};frac{5}{4})

2) (2 ; -4)

B. 1)Vậy tọa độ của giao điểm là (frac{5}{4};frac{7}{4})

2) (2 ; -4)

C. 1)Vậy tọa độ của giao điểm là (frac{5}{4};frac{5}{4})

2) (2;4)

D. 1)Vậy tọa độ của giao điểm là (frac{5}{4};frac{3}{4})

2) (-2 ; 4)

Câu hỏi : 106063

Câu 17: Xét sự biến thiên của các hàm số sau trên các khoảng đã chỉ ra:

1)y=x^{2}+4x-2 trên (-infty ;-2);(-2;+infty)

2)y=-2x^{2}+4x+1 trên (-infty ;1);(1;+infty)

3)y=frac{4}{x+1};(-1;+infty)

4)y=frac{3}{2-x};(2;+infty)

A. 1) Hàm nghịch biến trên (-infty;-2) và đồng biến trên (-2;+infty)

2) Hàm đồng biến trên (-infty;1) và nghịch biến trên (1;+infty)

3) Hàm nghịch biến trên (-1;+infty)

4) Hàm đồng biến trên (2;+infty)

B. 1) Hàm nghịch biến trên (-infty;-2) và đồng biến trên (-2;+infty)

2) Hàm đồng biến trên (-infty;1) và nghịch biến trên (1;+infty)

3) Hàm nghịch biến trên (-1;+infty)

4) Hàm nghịch biến trên (2;+infty)

C. 1) Hàm nghịch biến trên (-infty;-2) và đồng biến trên (-2;+infty)

2) Hàm nghịch biến trên (-infty;1) và nghịch biến trên (1;+infty)

3) Hàm đồng biến trên (-1;+infty)

4) Hàm đồng biến trên (2;+infty)

D. 1) Hàm nghịch biến trên (-infty;-2) và nghịch biến trên (-2;+infty)

2) Hàm đồng biến trên (-infty;1) và nghịch biến trên (1;+infty)

3) Hàm đồng biến trên (-1;+infty)

4) Hàm đồng biến trên (2;+infty)

Câu hỏi : 106050

Câu 18: Xét tính đơn điệu của hàm số:

y=f(x)=sqrt{12-3x^{2}}

A. Tăng trên [-2;0] và giảm trên [0;2]

B. Tăng trên [-2;0] và tăng trên [0;2]

C. Giảm trên [-2;0] và tăng trên [0;2]

D. giảm trên [-2;0] và giảm trên [0;2]

Câu hỏi : 106049

Câu 19: Khảo sát tính đơn điệu của các hàm số sau:

1) y = f(x) = 2x + 3

2) y = f(x) = sqrt[3]{x}

3) y = f(x) = frac{1}{x}

4) y = f(x) = frac{1}{x^{2}}

A. 1) Hàm tăng trên R

2) Hàm giảm trên R

3) Hàm giảm trên R

4)  Hàm giảm trên (0;+∞) và tăng trên (-∞; 0)

B. 1) Hàm giảm trên R

2) Hàm tăng trên R

3) Hàm giảm trên R

4) Hàm tăng trên R

C. 1) Hàm giảm trên R

2) Hàm tăng trên R

3) Hàm giảm trên R

4) Hàm giảm trên R

D. 1) Hàm tăng trên R

2) Hàm tăng trên R

3) Hàm giảm trên R

4) Hàm giảm trên (0;+∞) và tăng trên (-∞; 0)

Câu hỏi : 106048

Câu 20: Dùng định nghĩa tìm khoảng tăng giảm của hàm số:

f(x)=frac{2x+1}{x+1}

A. Hàm số tăng trên mối khoảng xác định của nó

B. Hàm số giảm trên mỗi khoảng xác định của nó

C. Hàm số luôn có giá trị không đổi

D. Không thể xác định

Câu hỏi : 106047

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com