Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hidrocacbon, nhiên liệu

Câu hỏi số 51:

Cho các chất sau: Clo, cacbon, saccarozơ, nhôm cacbua, etilen, xenlulozơ, chất béo, canxi cacbua. Hãy viết PTHH của các chất trên với H2O. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

Câu hỏi: 39001

Bài 52:

Hỗn hợp khí X gồm H2 và hai hidrocacbon A, B được chứa trong một bình kín có sẵn bột Ni, đun nóng bình đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 13,44 lít khí Y ở đktc, chia Y thành 2 phần bằng nhau:

-   Phần 1: Dẫn qua dung dịch nước brom thấy dung dịch nhạt màu và thu được duy nhất một hidrocacbon A. Đốt cháy hoàn toàn A thu được CO2 và H2O với tỷ lệ về khối lượng tương ứng là 88:45

-  Phần 2: đốt cháy hoàn toàn thu đựowc 30,8 gam CO2 và 10,8 gam H2O.

Câu hỏi số 1:

Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A? biết A có công thức dạng CnH2n+2. CTCT học sinh tự viết.

Câu hỏi: 37895

Câu hỏi số 2:

Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của B? CTCT học sinh tự viết.

Câu hỏi: 37896

Câu hỏi số 3:

Tính thành phần % theo thể tích các khí trong X?

Câu hỏi: 37897

Bài 53:

Từ tinh bột, các chất vô cơ cần thiết và các điều kiện có đủ.

Câu hỏi số 1:

Có bao nhiêu phương trình phản ứng điều chế Etyl axetat.

Câu hỏi: 37318

Câu hỏi số 2:

Có bao nhiêu phương trình phản ứng điều chế etilen.

Câu hỏi: 37319

Câu hỏi số 3:

Có bao nhiêu phương trình phản ứng điều chế PVC.

Câu hỏi: 37320

Câu hỏi số 54:

Dẫn 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm etilen và axetilen vào 300ml dung dịch brom 1M (trong dung môi CCl4) thấy khối lượng bình đựng dung dịch Br2 tăng thêm 6,7 gam, đồng thời không thấy khí thoát ra. Tính khối lượng từng sản phẩm tạo thành, biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu hỏi: 37298

Câu hỏi số 55:

Hidrocacbon A tham gia phản ứng cộng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thu được dẫn xuất điclo B. Đốt cháy hoàn toàn a gam B thu được 8a/9 gam CO2; 2a/11 gam H2O và 73a/99 gam HCl. Tìm công thức phân tử của A và B , viết CTCT, gọi tên(HS tự  viết).

Câu hỏi: 37281

Bài 56:

Một hỗn hợp khí A gồm hiđrocacbon X mạch hở và H2. Cho 17,6 gam hỗn hợp A vào dung dịch nước brom sau phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch Br2 nhạt màu và khối lựng bình đựng Br2 phản ứng là 96 gam. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi trong thấy toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết và tạo được 20 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa thấy dung dịch nước vôi trong tăng thêm m gam so với ban đầu. Đun sôi dung dịch còn lại thu được thêm 50 gam kết tủa nữa.

Câu hỏi số 1:

Tìm công thức phân tử X.

Câu hỏi: 36987

Câu hỏi số 2:

Tính phần trăm số mol hỗn hợp A.

Câu hỏi: 36988

Câu hỏi số 3:

Tính m.

Câu hỏi: 36989

Câu hỏi số 57:

Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A chỉ thu được a gam CO2 và b gam H2O. Biết 3a = 11b và 7m = 3(a + b). Xác định công thức phân tử A. Biết

dA/kk < 3.

Câu hỏi: 36978

Câu hỏi số 58:

Butan có lẫn tạp chất và các khí etilen, cacbonic, axetilen. Nêu lần lượt cách tiến hành và viết các phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình làm sạch khí.

Câu hỏi: 36963

Bài 59:

Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y chứa (C, H,O) chỉ chứa một loại nhóm chức đã học và có khối lượng mol phân tử đều bằng 46 gam.

Câu hỏi số 1:

Xác định công thức cấu tạo của X, Y. X, Y lần lượt là các chất sau? Biết X, Y đều phản ứng với Na, dung dịch của Y làm quỳ tím hóa đỏ.

Câu hỏi: 36942

Câu hỏi số 2:

Từ X, viết các phương trình hóa học điều chế polyvinylclorua (PVC).Số phương trình cần thiết để điều chế là?

Câu hỏi: 36943

Câu hỏi số 3:

Từ X, viết các phương trình hóa học điều chế polyetylen (PE). Số phương trình cần thiết để điều chế là?

Câu hỏi: 36944

Câu hỏi số 60:

Lên men giấm 115ml dung dịch rượu etylic 100 một thời gian thu được dung dịch A. Nếu cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với lượng vừa đủ Na đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 251,7 gam chất rắn khan. Tính hiệu suất quá trình lên men giấm, biết khối lượng riêng của rượu = 0,8g/ml, của nước = 1 g/ml

Câu hỏi: 36918

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com