Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hidrocacbon, nhiên liệu

Câu hỏi số 61:

 Khẳng định nào không đúng trong các khẳng định sau:

Câu hỏi: 36917

Bài 62:

X là hỗn hợp gồm axetilen và hidro có tỷ khối so với heli là 2,9.  Cho toàn bộ X qua ống sứ đựng Ni, đun nóng một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy tạo thành 7,2 gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Dẫn Z qua nước brom dư thu được hỗn hợp khí T, đồng thời thấy có 4,8 gam brom đã tham gia phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 0,896 lít CO2 ở đktc.

Câu hỏi số 1:

 Số phương trình xảy ra là?

Câu hỏi: 36912

Câu hỏi số 2:

Xác định thành phần hỗn hợp Y?

Câu hỏi: 36913

Câu hỏi số 3:

Xác định thành phần hỗn hợp Z?

Câu hỏi: 36914

Câu hỏi số 4:

Xác định thành phần hỗn hợp T?

Câu hỏi: 36915

Câu hỏi số 5:

Tính tỷ khối của Y so với Heli?

Câu hỏi: 36916

Câu hỏi số 63:

Vẽ hình minh họa cách tiến hành thí nghiệm điều chế và thu khí axetilen an toàn trong phòng thí nghiệm. Hóa chất nào được sử dụng để điều chế? Viết phương trình hóa học minh họa?

Câu hỏi: 36910

Bài 64:

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, N, O cần dùng vừa đủ 39,6 gam không khí ( 80% N2 và 20% O2 về thể tích) thu được 8,8 gam CO2, 6,3 gam H2O và 25, 76 lít khí N2(đktc).

Câu hỏi số 1:

Tính a.

Câu hỏi: 36626

Câu hỏi số 2:

Xác định CTPT của A, biết phân tử khối của A < 100 đvC.

Câu hỏi: 36627

Câu hỏi số 3:

A tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành muối B, khí NH3 và H2O. Xác định CTCT đúng với A và gọi tên.

Câu hỏi: 36628

Câu hỏi số 4:

Từ xenlulozơ, người ta có thể điều chế muối B qua bao nhiêu phản ứng?

Câu hỏi: 36629

Câu hỏi số 65:

A.B, D là 3 chất đồng phân mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2. Cho A, B, D lần lượt tác dụng với Na, NaOH ghi nhận kết quả như sau:

 

Trong đó: Kí hiệu (+): Có phản ứng

Kí hiệu ( - ): Không có phản ứng.

Viết CTCT của A, B, D và các PTHH của các phản ứng trong thí nghiệm trên.

Câu hỏi: 36611

Câu hỏi số 66:

Đun nóng một rượu A có công thức CnH2n+1OH với dung dịch H2SO4 đặc ở 1700C để thực hiện phản ứng tách nước thu được hidrocacbon B có công thức CnH2n, lấy hết lượng B sinh ra cho tác dụng với lượng dư HBr thì thu được 32,7 gam dẫn xuất brom. Hiệu suất của cả quá trình thí nghiệm là 75%. Cùng lượng rượu đó khi cho tác dụng hoàn toàn với Na dư thấy giải phóng 4,48 lít khí (đktc). Hãy xác định công thức phân tử của A. Viết công thức cấu tạo và gọi tên rượu A?

Câu hỏi: 36603

Câu hỏi số 67:

Khi đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon thu được thể tích hơi H2O gấp đôi thể tích khí CO2 ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử và gọi tên hidrocacbon đó.

Câu hỏi: 36598

Câu hỏi số 68:

Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ sau:

 

Số phản ứng là?

Câu hỏi: 36592

Bài 69:

Ba rượu A, B, D không phải đồng phân của nhau. Khi đốt cháy mỗi rượu đều thu được CO2 và H2O với tỷ lệ mol tương ứng là 3:4

Câu hỏi số 1:

Xác định công thức phân tử của A, B, D biết MA< MB < MD. A, B, D lần lượt là:

Câu hỏi: 36576

Câu hỏi số 2:

Viết CTCT của A? Số CTCT thỏa mãn là:

Câu hỏi: 36577

Câu hỏi số 3:

Viết CTCT của B? Số CTCT thỏa mãn là:

Câu hỏi: 36578

Câu hỏi số 4:

Viết CTCT của D? Số CTCT thỏa mãn là:

Câu hỏi: 36579

Câu hỏi số 5:

Axit hữu cơ A có công thức cấu tạo như sau: HOOC – CH = CH – CH = CH – COOH A vừa có tính chất hóa học giống axit axetic vừa có tính chất hóa học giống etilen. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng của A lần lượt với các chất sau: Na, NaOH, C2H5OH (H2SO4 đặc, đun nóng); H2(xúc tác Ni, đun nóng); dung dịch nước Br2. Số phản ứng có thể xảy ra là?

Câu hỏi: 36580

Bài 70:

Cho 2,8 lít hỗn hợp (đktc) gồm hai anken có khối lượng mol hơn kém nhau 14 gam tác dụng với H2O rồi tách lấy toàn bô lượng rượu tạo thành. Chia hỗn hợp rượu thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng hết với Na tạo 420 ml H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần 2 thu được CO2 và H2O trong đó khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 1,925 gam.

Câu hỏi số 1:

Tìm công thức của hai anken?

Câu hỏi: 36294

Câu hỏi số 2:

Tìm công thức của hai rượu tương ứng?

Câu hỏi: 36295

Câu hỏi số 3:

Biết rằng 1 lít hỗn hợp anken ban đầu nặng gấp 18,2 lần 1 lít H2 đo ở cùng điều kiện, tính hiệu suất phản ứng hợp nước của mỗi anken.

Câu hỏi: 36296

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com