Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại

Câu hỏi số 21:

Thực hiện các phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3( trong điều kiện không có O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn bộ X mol NaOH đã phản ứng là:

Câu hỏi: 52286

Câu hỏi số 22:

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp X gồm Al và sắt oxit FexOy thu được hỗn hợp chất rắn B1. Cho B1 tác dụng với dung dịch NaOH dư thì được 0,672 lít khí (đktc), dung dịch C và chất rắn không tan D1. Cho từ từ dung dịch HCl vào C cho đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất lọc lấy kết tủa, rửa sạch và nung ở nhiệt độ cao cho đến khối lượng không đổi thu được 5,1 gam chất rắn. Chất không tan D1 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng (lượng ít nhất). Sau phản ứng chỉ thu được dung dịch E chứa một muối sắt duy nhất và 2,688 lít khí SO2 (chất khí ở đktc và phản ứng xảy ra hoàn toàn). Giá trị của m là:

Câu hỏi: 51016

Câu hỏi số 23:

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 31,95) gam hỗn hợp chất rắn khan. Hòa tan hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Z. Cho từ từ hết dung dịch Z vào 0,5 lít dung dịch CrCl3 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là:

Câu hỏi: 51010

Câu hỏi số 24:

Cho 3,36 gam bột Mg vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,12 mol và FeCl2 0,02 mol. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn X. Khối lượng chất rắn X là:

Câu hỏi: 50979

Câu hỏi số 25:

Hỗn hợp X gồm 16,8 gam Fe; 6,4 gam Cu và 2,7 gam Al. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3, chỉ thoát ra khí N2 duy nhất, trong dung dịch thu được không có muối NH4NO3. Thể tích dung dịch HNO3 2M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X là:

Câu hỏi: 50972

Câu hỏi số 26:

Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, Cu, CuO, Fe3O4. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 6,72 lít SO2 (đktc) và 72 gam muối sunfat khan. Giá trị của m là:

Câu hỏi: 50913

Câu hỏi số 27:

Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thấy thoát ra V lít H2 (đktc) và thu được dung dịch Y. Thêm từ từ NaOH đến dư và dung dịch Y. Kết thúc thí nghiệm, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 28 gam chất rắn. Giá trị của V là:

Câu hỏi: 48052

Câu hỏi số 28:

Cho m gam Fe vào dung dịch chứa đồng thời H2SO4 và HNO3 thu được dung dịch X và 4,48 lít NO (sản phẩm khử duy nhất). Thêm tiếp H2SO4 vào X thì lại thu được thêm 1,792 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) nữa và dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 8,32 gam Cu không khí bay ra (các khi đo ở đktc). Khối lượng của Fe đã cho vào là:

Câu hỏi: 48045

Câu hỏi số 29:

Hòa tan 4 gam hỗn hợp Fe và một kim loại hóa trị 2 vào dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít H2 ở đktc. Nếu chỉ dùng 2,4 gam kim loại hóa trị 2 cho vào dung dịch HCl thì dùng không hết 500ml dung dịch HCl 1M. Tìm kim loại hóa trị 2.

Câu hỏi: 47936

Bài 30:

Cho 23,8 gam hỗn hợp X (Cu, Fe, Al) tác dụng vừa đủ 14,56 lít khí Cl2 ở đktc. Mặt khác cứ 0,25 mol hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,2 mol khí ở đktc.

Câu hỏi số 1:

Số PTHH xảy ra là?

Câu hỏi: 47926

Câu hỏi số 2:

Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

Câu hỏi: 47927

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com