Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại

Câu hỏi số 31:

Hòa tan hết 4 gam một kim loại M vào 96,2 gam nước thu được dung dịch bazo có nồng độ 7,4% và V lít khí ở đktc. Xác định kim loại M.

Câu hỏi: 47923

Bài 32:

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu được dung dịch Y. Biết nồng độ của MgCl2 trong dung dịch Y là 11,787%

Câu hỏi số 1:

Viết PT phản ứng. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 47004

Câu hỏi số 2:

Tính nồng độ % của muối sắt trong dung dịch Y?

Câu hỏi: 47005

Câu hỏi số 3:

  Nếu thêm vào dung dịch Y nói trên một lượng dung dịch NaOH 10% vừa dủ để tác dụng thì nồng độ % của chất có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?

Câu hỏi: 47006

Bài 33:

Người ta dùng khí CO dư ở nhiệt độ cao để khử hoàn toàn 53,5 gam hỗn hợp X chứa CuO; Fe2O3; PbO; FeO thu được hỗn hợp kim loại Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z tác dụng hết với dung dịch Ca(OH)2 dư, phản ứng xong người ta thu được 60 gam kết tủa trắng.

Câu hỏi số 1:

  Viết PTHH của các phản ứng. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 47001

Câu hỏi số 2:

  Xác định khối lượng của hỗn hợp kim loại Y?

Câu hỏi: 47002

Bài 34:

Hòa tan hoàn toàn một miếng bạc kim loại vào một lượng dư dung dịch HNO3 15,75% thu được khí NO duy nhất và a gam dung dịch X; trong đó nồng độ C% của AgNO3 bằng nồng độ C% của HNO3 dư. Thêm a gam dung dịch HCl 1,46% vào dung dịch X.

Câu hỏi số 1:

  Tính a?

Câu hỏi: 46379

Câu hỏi số 2:

Hãy xác định % AgNO3 tác dụng với HCl.

Câu hỏi: 46380

Bài 35:

Cho  2 bình kín A, B có cùng thể tích và đều ở 00C. Bình A chứa 1 mol khí Clo; bình B chứa 1 mol khí oxi. Cho vào mỗi bình 2,4 gam kim loại M có hóa trị không đổi. Nung nóng các bình để các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu. Sau phản ứng thấy tỷ lệ áp suất khí trong 2 bình A và B là 1,8:1,9 (thể tích các chất rắn không đáng kể).

Câu hỏi số 1:

Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 46368

Câu hỏi số 2:

Hãy xác định kim loại M?

Câu hỏi: 46369

Bài 36:

Chỉ dùng thêm một chất, hãy nhận biết 5 chất rắn Al, FeO, BaO, ZnO, Al4C3 đựng trong các lọ riêng biệt

Câu hỏi số 1:

Chất nào được dùng để nhận biết trong các chất sau?

Câu hỏi: 46332

Câu hỏi số 2:

Viết các PT phản ứng xảy ra? Số phản ứng hóa học xảy ra là?

Câu hỏi: 46333

Bài 37:

A là 1 hỗn hợp Fe, Fe2O3; Fe3O4

Câu hỏi số 1:

Cho CO dư qua 11,2 g hỗn hợp A nung nóng sau khi phản ứng hoàn toàn thu đượcc 8,96 g Fe. Còn khi cho 5,6 g A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư thu được 5,84 g chất rắn. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 45762

Câu hỏi số 2:

Hãy tính % khối lượng các chất trong A.  

Câu hỏi: 45763

Câu hỏi số 3:

  Để hòa tan vừa đủ 5,6 g hỗn hợp A cần V ml dung dịch HCl 8% (d=1,04 g/ml) thu được một dung dịch B. Số phản ứng xảy ra trong thí  nghiệm này là?

Câu hỏi: 45764

Câu hỏi số 4:

Tính V biết dung dịch B chỉ chứa 1 muối duy nhất.

Câu hỏi: 45765

Câu hỏi số 5:

  Cho B tác dụng với AgNO3 dư thu được kết tủa D. Tính khối lượng D?

Câu hỏi: 45766

Bài 38:

Cho hỗn hợp gồm Na và Ba tác dụng hoàn toàn với H2O dư thu được V lít khí H2 ở đktc và dung dịch A.

Cho A tác dụng với FeCl3 dư, lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn, nếu cho A tác dụng với FeCl2 dư lọc lấy kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m’ gam chất rắn.

Câu hỏi số 1:

Số PTHH xảy ra là?

Câu hỏi: 45741

Câu hỏi số 2:

Thiết lập biểu thức tính m theo V.

Câu hỏi: 45742

Câu hỏi số 3:

Thiết lập biểu thức tính m’ theo V.

Câu hỏi: 45743

Bài 39:

Khử hoàn toàn 1 lượng oxit của kim loại M thành kim loại, cần V lít H2. Lấy lượng kim loại M thu được cho tan hết trong dung dịch HCl dư thu được V’ lít H2 (các khí đo ở cũng điều kiện).

Câu hỏi số 1:

Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 45720

Câu hỏi số 2:

So sánh V và V’?

Câu hỏi: 45721

Bài 40:

Hòa tan hoàn toàn 9,18 gam Al nguyên chất cần V lít dung dịch axit HNO3, nồng độ 0,25M, thu được một khí X và một dung dịch muối Y. Biết trong X số nguyên tử của nguyên tố có sự thay đổi số oxi hóa là 0,3612.1023 (số avogađro là 6,02.1023). Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch Y tạo ra một dung dịch trong suốt cần 290 gam dung dịch NaOH 20%.

Câu hỏi số 1:

Xác định khí X và viết các PT phản ứng xảy ra?

Câu hỏi: 45610

Câu hỏi số 2:

Tính V.

Câu hỏi: 45611

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com