Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Câu 21: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi màu? 

A. alanin

B. glixin

C. anilin

D. metylamin

Câu 22: Chất không có khả năng thực hiện phản ứng trùng hợp là :

A. Stiren 

B.  Propen    

C. Izopren   

D. Etyl benzen

Câu 23: Cho các chất  anilin, benzen, axit acrylic, axit fomic, axetilen, anđehit metacrylic. Số chất phản ứng với  Br2 dư ở điều kiện thường trong dung môi nước với tỉ lệ mol 1:1 là

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 24: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit bazơ?

A. Cr2O3

B. CO

C. CuO

D. CrO3

Câu 25: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. H2NCH2COOH

B. C2H5OH

C. CH3COOH

D. CH3NH2

Câu 26: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

A. Al2O3

B. FeCl3

C. NaCl

D. Al(OH)3

Câu 27: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?

A. Ancol etylic và đimetyl ete

B. Saccarozơ và xenlulozơ

C. Glucozơ và fructozơ

D. 2-metylpropan-1-ol và butan-2-ol

Câu 28: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2

B. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH

C. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2

D. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3

Câu 29: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là

A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

D. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

Câu 30: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2?

A. CH3CH2COOH

B. CH3COOCH3

C. CH2=CHCOOH

D. CH3CH2CH2OH

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com