Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Câu 31: Cho dãy gồm các chất: Na, O2, Cu(OH)2, Cu, C2H5OH, C6H5NH2. Số chất tác dụng được với axit axetic (trong điều kiện thích hợp) là:

A. 6

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 32: Cho các phát biểu sau:

(1) Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng.

(2) Các polime đều không tác dụng với axit hay bazơ.

(3) Protein là một loại polime thiên nhiên.

 (4) Cao su buna-S có chứa lưu huỳnh.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 33: Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một

(d) Natri phenolat tham gia phản ứng thế với dung dịch Br2.

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

(f) Dung dịch phenylamoni clorua làm quì tím hóa đỏ.

Các phát biểu sai là :

A. b, f. 

B. b, d, e. 

C. a, b, c, d.

D. a, c, f.

Câu 34: Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và chất kết tủa Y. Chất tan trong dung dịch X là:

A. . Ba(AlO2)2và Ba(OH)2

B. . NaOH và Ba(OH)2.

C. NaAlO2

D. NaOH và NaAlO2.

Câu 35: Tên gọi nào sau đây thuộc loại tên gốc-chức:

A.  but-1-en

B. axetilen

C.  etyl hiđrosunfat.

D. cloetan.

Câu 36: Hai chất hữu cơ có công thức cấu tạo như sau:

(A) C6H5 – O - \overset{\overset{C}{||}}{O} – CH3  (B) H3C – O - \overset{\overset{C}{||}}{O}  - C6H5

A. (A) và (B) là các công thức của hai chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo khác nhau

B. (A) và (B) là các công thức của hai chất khác công thức phân tử nhưng có cấu tạo tương tự nhau.

C. (A) và (B) chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và cấu tạo đều giống nhau.

D. (A) và (B) chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và cấu tạo đều giống nhau.

Câu 37: Cho dãy các chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1,4-đien. Số chất trong dãy có đồng phân hình học là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6

Câu 38:  Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện

C. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóngchảy giảm dần.

D. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.

Câu 39: Cho sơ đồ sau : X (dư) + Ba(HCO3)2 -> muối Y + muối Z + CO2 + H2O. Vậy X là :

A. NaOH.

B. H2SO4

C. NaHSO4

D.  HNO3

Câu 40: Có thể tạo thành H2S khi cho

A. CuS vào dung dịch HCl

B. FeS tác dụng với H2SOđặc, nóng.

C. Khí H2 tác dụng với SO2.

D. FeS tác dụng với  H2SO4 loãng.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com