Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Câu 31: Trong các chất sau: tripanmitin, alanin, crezol, hiđroquinon, cumen, phenol, poli(vinyl axetat), anbumin. Có baonhiêu chất có phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng ?

A. 6

B. 4

C. 8

D. 7

Câu 32: Axit xitric (axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic) có trong quả chanh có công thức cấu tạo thu gọn là

A. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH.

B. HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH.

C. HOOC-CH(OH)-CH2-COOH.

D. HOOC-C(COOH)(OH)-COOH.

Câu 33: Để thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau: axit axetic ® axit cloaxetic ® glyxin. Cần thêm các chấtphản ứng

A. H2 và NH3.

B. Cl2 và NH3.

C. Cl2 và amin.

D. HCl và muối amoni.

Câu 34: Cho các phát biểu sau:(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết a-1,4-glicozit.(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 35: Trong các phát biểu sau :(1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảygiảm dần.(2) Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.(3) Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.(4) Kim loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao.(5) Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy.(6) Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.

Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Câu 36: Cho các phát biểu sau:

(a)  Khi đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X bất kỳ, nếu thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì X là anken.

(b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có Cacbon

(c)  Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị

(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

(e)  Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định

(f)   Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen trong phân tử

Số phát biểu đúng là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Câu 37: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh

B. Ở nhiệt độ thường, tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước

C. Nhôm bền vững trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ

D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần

Câu 38: Hỗn hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CuO, MgCO3. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn A1. Cho A1 vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan C1. Cho khí CO dư qua bình chứa C1 nung nóng được hỗn hợp rắn E (Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn).  E chứa tối đa:

A. 3 đơn chất

B. 1 đơn chất và 2 hợp chất

C. 2 đơn chất và 2 hợp chất

D. 2 đơn chất và 1 hợp chất.

Câu 39: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Amin bậc một có phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường cho ancol bậc một hoặc phenol và giải phóng nitơ.

B. Khử  este CH3COOC2H5 bằng LiAlH4 thu đựơc hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp

C. Dùng hoá chất Cu(OH)2/OH-, có  thể phân biệt được hết các dung dịch không màu: Gly-Ala; mantozơ; glixerol; etanol đựng trong các lọ mất nhãn.

D. Hỗn hợp rắn gồm các chất: CuCl2, AgNO3, ZnCl2  cùng số mol không thể tan hết trong dung dịch NH3

Câu 40: Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Ảnh hưởng của nhóm -NH2 đến vòng thơm làm cho anilin phản ứng với dung dịch brom.

B. Phản ứng cộng không xảy ra giữa benzen và clo khi có xúc tác là ánh sáng

C. Anilin không làm đổi màu quỳ tím ẩm.

D. Ảnh hưởng của vòng benzen đến nhóm -OH làm cho phenol phản ứng với dung dịch brom

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com