Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Câu 31: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ

B. Cao su buna−N thuộc loại cao su thiên nhiên

C. Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin

D. Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol

Câu 32: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là

A. SO2, O2 và Cl2

B. H2, NO2 và Cl2

C. H2, O2 và Cl2

D. Cl2, O2 và H2S

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hỗn hợp FeS và CuS tan được hết trong dung dịch HCl dư

B. Thổi không khí qua than nung đỏ, thu được khí than ướt

C. Photpho đỏ dễ bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường

D. Dung dịch hỗn hợp HCl và KNO3 hoà tan được bột đồng

Câu 34: Cho từng chất H2N-CH2-COOH, CH3-COOH, CH3-COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng xảy ra là

A. 3

B. 6

C. 4

D. 5

Câu 35: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. Metyl fomat

B. Axit axetic

C. Anđehit axetic

D. Ancol etylic

Câu 36: Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Mọi chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH đều là alcol

B. Mọi chất hữu cơ khi tham gia phản ứng tráng bạc đều có nhóm –CHO trong phân tử

C. Mọi este khi bị thuỷ phân đều cho alcol

D. Mọi chất hữu cơ phản ứng được với dung dịch NaOH đều là axit

Câu 37: Chất nào sau đâykhôngdùng làm thuốc nổ?

A. Trinitro toluene        

B. Naphtalen

C. Axit picric  

D. Glixerol trinitrat

Câu 38: Có 4 dung dịch: H2SO4 loãng, AgNO3, CuSO4, HCl. Chất không tác dụng với cả 4 dung dịch trên là:              

A. NaF                    

B. MnO2

C.    Fe 

D. NaNO3

Câu 39: Cho các chất sau : phenol, axit axetic, phenylamoni clorua, natri phenolat, NaOH. Cho các chất đó tác dụng với nhau từng đôi một, số cặp xảy ra phản ứng hóa học là 

A. 4

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 40: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A. CH3COONa  +  C6H5OH

B. CH3COOCH3  +  NaOH

C. CH3COOH  +  Cu(OH)2

D. C6H5ONa  +  CO2  +  H2O

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com