Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Câu 1: Cho 4 chất hữu cơ ứng với các công thức phân tử C3H6O, C3H6O2, C3H4O, C3H4O2 theo kí tự ngẫu nhiên A, B, C, D. Biết rằng:

• A và C cho phản ứng tráng gương

• B và D cho phản ứng với NaOH

• D phản ứng với H2 tạo B

• C bị oxi hóa cho D

Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. D là C3H4O2

B. C là C3H6O

C. B là C3H4O2

D. A là C3H4O

Câu 2: Số đồng phân cấu tạo của C4H11N và C3H7Cl lần luợt là :

A.  8 và 3 

B. 7 và 2  

C. 8 và 2 

D. 7 và 3

Câu 3: Có các nhận định sau :

     1.Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng

     2.Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro

     3.Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều

     4.Có thể dùng nước và quỳ tím để phân biệt các chất lỏng: Glixerol, axit fomic, trioleatglixerol.

Có bao nhiêu nhận định đúng

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Dung dịch saccarozơ hòa tan được Cu(OH)2.

B. Cho nước brom vào phenol lấy dư, có kết tủa trắng xuất hiện.

C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị amino axit được loại là liên kết peptit

D. Có thể nhận ra anđehit fomic và và glucozơ bằng dung dịch Brom

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Dung dịch natri phenolat làm quỳ tím hóa đỏ.

B. Natri etylat không phản ứng với nước.

C. Dung dịch etylamin làm hồng phenolphtalein.

D. Toluen không làm mất màu dung dịch KMnO4 ngay cả khi đun nóng.

Câu 6: Cho dãy chất: metan, canxi cacbua, nhôm cacbua, bạc axetilua. Số chất trong dãy trực tiếp tạo ra axetilen bằng một phản ứng là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 7: Có dung dịch X gồm (KI và ít hồ tinh bột). Cho lần lượt từng chất sau: O3, Cl2, H2S, FeCl3, KClO4 tác dụng với dung dịch X. Số chất làm dung dịch X chuyển sang màu xanh là:

A. 3 chất

B. 2 chất

C. 1 chất

D. 4 chất

Câu 8: Cho các dung dịch: K2CO3, C6H5ONa, CH3NH3Cl, KHSO4, Na[Al(OH)4] hay NaAlO2, Al(NO3)3, Na2CO3, NH4NO3, C2H5ONa, CH3NH2, lysin, valin. Số dung dịch có pH > 7 là

A. 7

B. 8

C. 10

D. 9

Câu 9: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau ?

A. Tinh bột và xenlulozơ

B. Glucozơ và fructozơ

C. Saccarozơ và mantozơ

D. Ancol etylic và đimetyl ete

Câu 10: Cho các phản ứng sau :

(1)  X + 2NaOH \overset{t^{0}}{\rightarrow} 2Y + H2O  (2) Y + HClloãng → Z + NaCl

Biết X là chất hữu cơ có công thức phân tử C6H10O5. Khi cho 0,1 mol Z tác dụng với Na (dư) thì số mol H2 thu được là : 

A. 0,15

B. 0,20

C. 0,10

D. 0,05

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com