Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách các chất hóa học.

Bài tập luyện

Câu 1: Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt 3 chất lỏng rượu etylic, benzen, anilin và 3 dung dịch natrihidrocácbonat, natrialuminat, natriphenolat?

A. Dung dịch HCl

B. Dung dịch Ca(OH)2

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch BaCl2

Câu 2: Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- có thể nhận biết được các dung dịch đựng riêng biệt từng chất trong nhóm nào sau đây?

A. Anbumin, axit acrylic, axit axetic, etanal, glucozơ

B. Sobitol, glucozơ, tripeptit, ancol etylic, glixerol

C. Glucozơ, fructozơ, glixerol, axit axetic, metanol

D. Glucozơ, sobitol, axit axetic, etanal, anbumin

Câu 3: Có các dung dịch sau ( dung môi nước) : CH3NH2 (1);  anilin (2); amoniac (3); HOOC-CH(NH2)-COOH (4); H2N-CH(COOH)-NH2(5). Các chất làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là:

A. (1), (2), (3)        

B. (1), (2), (3), (4), (5)

C.  (1), (2), (3), (5)  

D. (1), (3), (5)

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm khí CO2 được điều chế  có lẫn  khí HCl, hơi nước. Để thu được CO2 tinh khiết người ta cho qua

A. NaOH, H2SO đặc

B. NaHCO3, H2SO4 đặc

C. Na2CO3, NaCl    

D. H2SO4  đặc, Na2CO3

Câu 5: Chỉ dùng một thuốc thử để phân biệt các chất dạng lỏng: Benzen, stiren, toluen, thì thuốc thử phải chọn là

A. Dung dịch KMnO4 .   

B. dung dịch Br2.

C. Dung dịch HCl    

D. Na kim loại.

Câu 6: Cho từ từ kim loại Ba lần lượt vào 6 dung dịch mất nhãn là: NaCl, NH4Cl, FeCl3, AlCl3, (NH4)2CO3, MgCl2. Có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch sau khi các phản ứng đã xảy ra xong?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 7: Để làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất CaCl2, MgCl2, BaCl2 cần dùng 2 hoá chất là

A. dung dịch AgNO3, dung dịch NaOH.

B. dung dịch Na2SO4, dung dịch HCl.

C. dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4

D. dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl.

Câu 8: Để nhận biết các dung dịch Al(NO3)3, Zn(NO3)2, FeCl3 chứa trong các lọ riêng biệt, ta dùng hóa chất nào sau đây?

A. Dung dịch NH3.

B. Dung dịch NaOH. 

C. Dung dịch HCl. 

D. Dung dịch AgNO3.

Câu 9: Để tách riêng Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Ni, Fe ở dạng bột (vẫn giữ nguyên khối lượng của Ag ban đầu) thì dung dịch cần dùng là

A. Dung dịch FeCl3

B. . Dung dịch HNO3đặc nguội.

C. Dung dịch H2SO4loãng. 

D. Dung dịch HCl.

Câu 10: Chỉ dùng quỳ tím nhận biết được các chất trong dãy các chất sau đây ?

A. alanin, lysin, glyxin. 

B. axit glutamic, alanin, glyxin.

C. axit glutamic, alanin, valin. 

D.  axit glutamic, alanin, lysin

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com