Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Bài tập luyện

Câu hỏi số 101:

Phản ứng nào sau đây không thuộc phản ứng tự oxi hóa - khử?

Câu hỏi số 102:

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1)Sục khí SO vào dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4  loãng. (2)Sục khí SO2 vào dung dịch HNO3 đặc. (3) Sục khí SO2 vào dung dịch Ca(OH)2. (4)Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc. (5)Cho SiO2 và dung dịch HF (6)Cho CrO3 vào dung dịch NaOH Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là:

Câu hỏi số 103:

Cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hóa và tính khử là

Câu hỏi số 104:

Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước (IV)Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng (V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là

Câu hỏi số 105:

Trong phản ứng: K­2Cr2O7  +  HCl  →  CrCl3  +  Cl2  +  KCl  +  H2O. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

Câu hỏi số 106:

Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng tự oxi hóa, tự khử là

Câu hỏi số 107:

Cho các phản ứng hóa học sau:                                                                           4HCl  +  MnO2  →  MnCl2  +  Cl2  +  2H2O                                                        6HCl  +  2Al  →  2AlCl3  +  3H2                                                                     16HCl  +  2KMnO4  →  2KCl  +  2MnCl2  +  5Cl2  +  8H2O                                  2HCl  +  Fe  →  FeCl2  +  H2                                                                         14HCl  +  K2Cr2O7  →  2KCl  +  2CrCl3  +  3Cl2  +  7H2O                                  Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

Câu hỏi số 108:

Cho các phản ứng sau:                                                                                         (1) CH3CHO  +  Br2  +  H2O  →  CH3COOH  +  2HBr                                              (2) CH3CHO  +  2AgNO3  +  3NH3  + H2O  →  CH3COONH4  +  2Ag  +  2NH4NO3 Trong hai phản ứng trên CH3CHO đóng vai trò là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com