Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phi kim

Chuyên đề này giúp các em ôn tập, hệ thống lý thuyết về phi kim trong chương trình hóa THPT.

Bài tập luyện

Câu 1: A là hỗn hợp các muối Cu(NO3)2 , Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. Trong đó N chiếm 16,03% về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 65,5 gam muối A . Lọc kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam oxit?

A. 24

B. 25

C. 26

D. 27

Câu 2: Dãy muối nitrat vào dưới đây khi bị nhiệt phân  cho sản phẩm là  oxit kim loại ,NO2 và O2

A. Hg(NO3)2 , AgNO3, NaNO3        

B. KNO3 , Pb(NO3)2 , Fe(NO3)2

C. NaNO3 , KNO3 , Ba(NO3)2     

D. Al(NO3)3 , Zn(NO3)2 , Cu(NO3)2

Câu 3: Hỗn hợp A gồm (O2 và O3) có tỷ khối so với H2 bằng 22. Hỗn hợp B gồm (Metan và etan) có tỷ khối so với H2 bằng 11,5. Để đốt cháy hoàn toàn 0, 2 mol B cần phải dùng V lít A ở đktc. Giá trị của V là:

A. 8,96       

B. 11,2 .     

C. 6,72     

D. 13,44

Câu 4: Cho 4,48 lit CO2 hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,6M và Ba(OH)2 1,2M sinh ra kết tủa và dung dịch X. Cô cạn (ở nhiệt độ cao) dung dịch X thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 5,18.

B. 5,04.

C. 7,12.

D. 10,22.

Câu 5: Nung nóng hỗn hợp gồm 15,8 gam KMnO4 và 24,5 gam KClO3 một thời gian thu được 36,3 gam hỗn hợp Y gồm 6 chất. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl đặc dư đun nóng lượng khí clo sinh ra cho hấpthụ vào 300 ml dung dịch NaOH 5M đun nóng thu được dung dịch Z. Cô cạn Z được chất rắn khan cácphản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng chất rắn khan thu được là

A. 12 g

B. 91,8 g

C. 111 g

D. 79,8 g

Câu 6: Cho chất X vào dd NaOH đun nóng thu được khí Y ; cho chất rắn X vào dung dịch HCl sau đó cho Cu vào thấy Cu tan ra và có khí không màu bay lên hóa nâu trong không khí. Nhiệt phân X trong điều kiện thích hợp thu được một oxit phi kim. Vậy X là chất nào sau đây ?

A. NH4NO3.

B. NH4NO2.

C. (NH4)2S.

D. (NH4)2SO4.

Câu 7: Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỷ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỷ khối so với H2  là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2,H2O và N2; các chất khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỷ lệ V1:V2 là?

A. 3:5  

B. 5:3  

C. 2:1 

D. 1:2

Câu 8: Khi cho từng chất KMnO4, MnO2, KClO3, K2Cr2O7 có cùng số mol tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc dư thì chất cho lượng khí Cl2 ít nhất là:

A. KClO3 

B. MnO2

C. KMnO4

D. K2Cr2O7

Câu 9: Cho 0,5 mol Mg và 0,2 mol Mg(NO3)2 vào bình kín không có oxi rồi nung ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X. Hỗn hợp chất rắn X tác dụng với nhiều nhất 500ml dung dịch Fe(NO3)3 có nồng độ aM. Xác định a?

A. 2

B. 0,667

C. 0,4

D. 1,2

Câu 10: Phản ứng nào sau đây không đúng?

A. 2S + H2SO4 (đặc, nóng) \rightarrow H2S + 2SO2

B. H2S + 4Cl2+ 4H2\rightarrow H2SO4 + 8HCl

C. H2S + O2 thiếu\rightarrow 2S + 2H2O

D. 2H2S + 3O2 dư \rightarrow   2SO2 + 2H2O

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com