Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phi kim

Chuyên đề này giúp các em ôn tập, hệ thống lý thuyết về phi kim trong chương trình hóa THPT.

Bài tập luyện

Câu 1: A là hỗn hợp các muối Cu(NO3)2 , Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. Trong đó N chiếm 16,03% về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 65,5 gam muối A . Lọc kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam oxit?

A. 24

B. 25

C. 26

D. 27

Câu 2: Cần hòa tan hoàn toàn 21,3 gam P2O5 vào 160 gam dung dịch NaOH 10% sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan .Giá trị của m là :

A. 38,2 gam

B. 40,4gam  

C. 38 gam

D. 36 gam

Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm SO2 và không khí có tỉ lệ thể tích tương ứng là 1:5. Đun nóng hỗn hợp X với xúc tác V2O5 trong một bình kín có dung tích không đổi thu được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối hơi của X so với Y là 0,93. Không khí có 20% thể tích là O2 và 80% thể tích là N2. Hiệu suất của phản ứng oxi hóa SO2 là

A. 84%

B. 75%

C. 80%. 

D. 42%.

Câu 4: Hòa tan hết 0,15 mol P2O5 vào 200 gam dung dịch H3PO4 9,8%, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng hết với 750 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Khối lượng muối trong Y là

A. 14,2 gam Na2HPO4; 41,0 gam Na3PO4

B. 30,0 gam NaH2PO4; 35,5 gam Na2HPO4.

C. 45,0 gam NaH2PO4; 17,5 gam Na2HPO4.

D. 30,0 gam Na2HPO4; 35,5 gam Na3PO4.

Câu 5: Một loại phân ure chứa 95% (NH2)2CO, còn lại là (NH4)2CO3. Độ dinh dưỡng của loại phân này là

A. 46,00%.

B. 43,56%.

C. 43,56%.

D. 45,79%.

Câu 6: Cho 4,48 lit CO2 hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,6M và Ba(OH)2 1,2M sinh ra kết tủa và dung dịch X. Cô cạn (ở nhiệt độ cao) dung dịch X thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 5,18.

B. 5,04.

C. 7,12.

D. 10,22.

Câu 7: Một loại phân amophot chỉ chứa hai muối có số mol bằng nhau. Từ 1,96 tấn axit photphoric sản xuất được tối đa bao nhiêu tấn phân bón loại này ?

A. 2,81 tấn.

B. 2,64 tấn.

C. 2,30 tấn.

D. 2,47 tấn.

Câu 8: Hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít khí CO2( đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và dung dịch . khối lượng dung dịch Y so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 tăng hay giảm bao nhiêu gam? 

A. tăng 3,04 gam

B. giảm 3,04 gam

C. tăng 7,04 gam

D. giảm 4 gam

Câu 9: Cho hơi nước qua than nung đỏ, sau khi làm khô hết hơi nước thu được hỗn hợp khí X (gồm CO, H2, và CO2) có tỉ khối của X so với H2 bằng 7,875. Cần bao nhiêu kg than có chứa 4% tạp chất trơ để thu được 960 m3 hỗn hợp khí X trên đo ở 1,64 atm và 1270C, biết rằng có 96% cacbon bị đốt cháy ?

A. 225,000 kg.

B. 234,375 kg.

C. 216,000 kg.

D. 156,250 kg.

Câu 10: Cho a gam Phôtphotriclorua (PCl3) vào nước được dung dịch X. Để trung hòa hết dung dịch X cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 0,3 M. Tính a?

A. 3,4375 g

B. 5,156 g

C. 2,375 g

D. 4,125 g

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com