Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 11: Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isopren với acrilonitrin bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí gồm CO2, hơi H2O và N2 trong đó CO2 chiếm 58,33% về thể tích. Tỷ lệ số mắt xích isopren và acrilonitrin trong polime trên là

A. 3:2

B. 1:2

C. 2:1

D. 1:3

Câu 12: Trong các polime cho dưới đây, polime nào không phải là polime tổng hợp?

A. Nilon -6

B. Xenlulozơ triaxetat. 

C. Polistiren. 

D. P.V.C.

Câu 13: Trong các tơ sau: tơ xenlulozơ triaxetat, tơ capron, tơ vinylic, tơ tằm, tơ visco, tơ lapsan, tơ nitron, tơ enang, bông, tơ nilon - 6,6. Có bao nhiêu tơ là tơ hóa học ?

A. 7

B. 6

C. 8

D. 2

Câu 14: Từ NH2(CH2)6NH2 và một chất hữu cơ X có thể điều chế tơ Nilon-6,6. CTCT của X là:

A. HOOC(CH2)4COOH

B. HOOC(CH2)5COOH

C. HOOC(CH2)6COOH

D. CHO(CH2)4CHO

Câu 15: Clo hóa PP (polipropilen) thu được một loại rơ clorin trong đó clo chiếm 17,53%. Trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PP?

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 16: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 97% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:

Metan → axetilen (hs 15%) → vinyl clorua  (hs 85%)→ PVC(hs=80%)

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ở đktc?

A. 7245 m3

B. 7027 m3

C. 3622 m3

D. 3514 m3

Câu 17: Trong các phân tử polime: tinh bột (amilozo), xenlulozo, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa phenolfomandehit, những phân tử polime có cấu tạo mạch thẳng là?

A. Xenlulozo, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua),

B. Tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), xenlulozo,

C. Poli(vinyl clorua), xenlulozo, nhựa phenolfomandehit

D. Tinh bột (amilozo), poli(vinyl clorua), xenlulozo

Câu 18: Chất nào dưới đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. etilen

B. Isopren

C. Stiren

D. Xilen

Câu 19: Một đoạn mạch poiletilen có khối lượng 8,4mg. Số mắt xích etilen (-CH2-CH2-) có trong đoạn mạch đó là?

A. 1,626.1023

B. 1,807. 1023.

C. 1,626. 1020.

D. 1,807. 1020

Câu 20: Từ CH3COONa  và các chất vô cơ cần thiết, cần phải dùng ít nhất bao nhiêu phản ứng để điều chế đựợc polivinylaxetat?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com