Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 21: Cho các polime sau :cao su lưu hóa, poli vinyl clorua, thủy tinh hữu cơ, glicogen, polietilen, amilozơ, nhựa rezol. Số polime có cấu trúc mạch thẳng là : 

A. 6

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 22: Trong số các chất sau: HO-CH2-CH2-OH, C6H5-CH=CH2, C6H5CH3, CH2=CH-CH=CH2, C3H6, H2N-CH2-COOH và C2H6. Số chất có khả năng trùng hợp để tạo polime là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 23: Dãy gồm các polime có cấu trúc mạch phân nhánh là 

A. amilopectin, glicogen, poli(metyl metacrylat). 

B. amilopectin, glicogen. 

C. tơ visco, amilopectin, poli isopren

D. nhựa novolac, tơ nitron, poli(vinyl clorua). 

Câu 24: Dãy các chất đều có khả năng phản ứng trùng hợp là:

A. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen

B. buta-1,3-ddien; cumen; etilen; trans-but-2-en

C. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinylclorua

D. Stiren; clobenzen; isopren; but-1-en

Câu 25:

Trong các polime: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat) và teflon. Những polime có thành phần nguyên tố giống nhau là:

A. Tơ capron và teflon

B. Amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat).

C. Polistiren, amilozơ, amilopectin,tơ capron, poli(metyl metacrylat).

D. Amilozơ, amilopectin, poli(metyl metacrylat).

Câu 26: Phản ứng trùng hợp tổng quát được mô tả như sau: nA => (A)n. Trong đó n là:

A. Số monome

B. Số mắt xích

C. hệ số polime hóa

D. Hệ số trùng hợp

Câu 27: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. số tơ tổng hợp là 

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 28: Trong số các polime cho dưới đây polime nào không phải là polime tổng hợp.

A. Tơ capron.

B. Tơ xenlulozơ axetat

C. Polistiren- PS

D. Poli(vinyl clorua)- PVC.

Câu 29:

Hợp chất có công thức [-NH-(CH2)5-CO-]n có tên là

A. Tơ enang

B. Tơ capron

C. Tơ nitron

D. Tơ visco

Câu 30: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? 

A. Polistiren.

B. Poli(etylen terephtalat).

C. Poliacrilonitrin.

D. Poli(metyl metacrylat)

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com