Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 41:

Hợp chất có công thức [-NH-(CH2)5-CO-]n có tên là

A. Tơ enang

B. Tơ capron

C. Tơ nitron

D. Tơ visco

Câu 42: Một loại cao su buna-N có phần trăm khối lượng của nitơ là 19,72%. Tỉ lệ mắt xích butađien và vinyl xianua là

A. 1:3

B. 3:1

C. 2:1

D. 1:2

Câu 43: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? 

A. Polistiren.

B. Poli(etylen terephtalat).

C. Poliacrilonitrin.

D. Poli(metyl metacrylat)

Câu 44: Cho 2,721 gam cao su buna-S tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 3,53 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ số mắt xích giữa butađien và stiren trong loại cao su đó là 

A. 1:2

B. 2:1

C. 1:1

D. 3:2

Câu 45: Từ NH2(CH2)6NH2 và một chất hữu cơ X có thể điều chế tơ Nilon-6,6. CTCT của X là:

A. CHO(CH2)4CHO

B. HOOC(CH2)6COOH

C. HOOC(CH2)4COOH

D. HOOC(CH2)5COOH

Câu 46: Nhận định nào sau đây không đúng: 

A. Chất dẻo là những vật liệu bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất mà vẫn giữ nguyên biến dạng đó khi thôi tác dụng.

B. Tơ visco và tơ axetat là tơ tổng hợp. 

C. Tơ tằm, len lông cừu, bông là polime thiên nhiên. 

D. Nilon- 6,6 và tơ capron là tơ poliamit.

Câu 47: Dãy gồm các polime được làm tơ sợi là

A. poli(hexametylenađiamit), visco, olon

B. xelulozơ axetat, bakelit, PE

C. xenlulozơ, tơ nilon-6, PVC

D. poli(metylmetacrylat), visco, tơ enang

Câu 48: Các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon - 7 ; (4) poli(etylen - terrphtalat); (5) nilon - 6,6 ; (6) poli(vinyl axetat); (7) poli(phenol - fomanđehit). Các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng gồm 

A. (2), (3), (5), (7).

B. (3), (4), (5), (7).

C. (3), (4), (5), (6).

D. (1), (3), (4), (5).

Câu 49: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

Các chất X, Y, Z  lần lượt là: 

A. benzen; xiclohexan; amoniac

B. axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien

C. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren X 

D. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin 

Câu 50: Tơ nào sau đây đều có nguồn gốc xenlulozo

A. Sợi bông, tơ nitrol

B. tơ visco, tơ tằm

C. tơ nilon-6, tơ nilon-6

D. Sợi bông; tơ visco

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com