Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 61: Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nilon-7. Số loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng cao su buna-N với lượng không khí vừa đủ, thấy tạo 1 hỗn hợp khí ở nhiệt độ trên 127oC trong đó CO2 chiếm 14,41% về thể tích.Tỉ lệ số mắt xích butađien và vinyl xianua trong polime này là (biết không khí chiếm 20% O2 và 80% N2 về thể tích)

A. 3 : 4

B. 2 : 3

C. 2 : 1

D. 1 : 2

Câu 63: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

A. Tơ tằm

B. Tơ nilon-6,6

C. Tơ visco

D. Bông

Câu 64: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. nilon-6,6

B. poli(metyl metacrylat)

C. polietilen

D. poli(vinyl clorua)

Câu 65: Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất

trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 66: Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?

A. Tơ tằm

B. Polietilen

C. Tinh bột

D. Tơ visco

Câu 67: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

A. CH2 = CH – CH = CH2

B. CH2 = CH – Cl

C. CH3 – CH3

D. CH2 = CH2

Câu 68: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là

A. poliacrilonitrin

B. poli(vinyl clorua)

C. polietilen

D. poli(etylen-terephtalat)

Câu 69: Tơ nào sau đây có nguồn gốc từ thiên nhiên?

A. Tơ nitron

B. Tơ tằm

C. Tơ vinilon

D. Tơ lapsan

Câu 70: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ capron

B. Tơ nitron

C. Tơ tằm

D. Tơ visco

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com