Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 71: Khi đun nóng cao su thiên nhiên tới 250oC – 300oC thu được

A. isopren

B. vinyl clorua

C. vinyl xianua

D. metyl acrylat

Câu 72: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. CH3 – CH2 – CH3

B. CH2 = CH – CN

C. CH3 – CH2 – OH

D. CH3 – CH3

Câu 73: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là

A. 453

B. 382

C. 328

D. 479

Câu 74: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

A. 42,34 lít

B. 42,86 lít

C. 34,29 lít

D. 53,57 lít

Câu 75: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tơ visco là tơ tổng hợp

B. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N

C. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit)

D. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng

Câu 76: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en

B. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen

C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en

D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua

Câu 77: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

A. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH

B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH

C. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH

D. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH

Câu 78: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. poli(metyl metacrylat)

B. poli(etylen terephtalat)

C. polistiren

D. poliacrilonitrin

Câu 79: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C2H2 \dpi{100} \xrightarrow[]{xt,t^{0}}\dpi{100} \xrightarrow[Pd,PbCO_{3}]{+H_{2},t^{0}}\dpi{100} \xrightarrow[t^{0},xt,p]{+Z} Cao su buna-N Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. benzen; xiclohexan; amoniac

B. axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien

C. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren

D. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin

Câu 80: Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là:

A. tơ capron; nilon-6,6; polietilen

B. poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna

C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren

D. polietilen; cao su buna; polistiren

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com