Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 1: Hợp chất nào duới đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Axit w-aminoetanoic

B. Caprolactam

C. Metyl metacrylat

D. Buta-1,3-đien

Câu 2: Người ta không giặt quần áo lụa tơ tằm bằng xà phòng có độ kiềm cao là vì .................... làm mục quần áo.

A. Có phản ứng axit–bazơ

B. Có phản ứng phân hủy

C. Có phản ứng thủy phân

D. Có phản ứng trung hòa

Câu 3: Cho các polime: (1) poliacrilonitrin ; (2) policaproamit ; (3) poli(metyl metacrylat) (4) policloropren ; (5) poli(etylen-terephatalat) ; (6) poli(hexametylen ađipamit) (7) tơ tằm ; (8) tơ axetat ; (9) poli(phenol-fomanđehit) (10) poli(ure-fomanđehit) ; (11) tơ clorin ; (12) polibutađien. Số polime có thể dùng làm tơ hóa học là

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 4: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là

A. xenlulozơ, poli(vinyl clorua), nilon-7.   

B. polistiren, amilopectin, poliacrilonitrin.

C. tơ lapsan, tơ axetat, polietilen.         

D. nilon-6,6, nilon-6, amilozơ.

Câu 5: Phản ứng trùng hợp tổng quát được mô tả nhu sau nA → (A)n. Trong đó n là

A. Hệ số trùng hợp

B. Số monome

C. Hệ số polime hóa

D. Số mắt xích

Câu 6: Trong các polime cho dưới đây, polime nào không phải là polime tổng hợp?

A. Nilon -6

B. Xenlulozơ triaxetat. 

C. Polistiren. 

D. P.V.C.

Câu 7: Trong các tơ sau: tơ xenlulozơ triaxetat, tơ capron, tơ vinylic, tơ tằm, tơ visco, tơ lapsan, tơ nitron, tơ enang, bông, tơ nilon - 6,6. Có bao nhiêu tơ là tơ hóa học ?

A. 7

B. 6

C. 8

D. 2

Câu 8: Từ NH2(CH2)6NH2 và một chất hữu cơ X có thể điều chế tơ Nilon-6,6. CTCT của X là:

A. HOOC(CH2)4COOH

B. HOOC(CH2)5COOH

C. HOOC(CH2)6COOH

D. CHO(CH2)4CHO

Câu 9: Trong các phân tử polime: tinh bột (amilozo), xenlulozo, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa phenolfomandehit, những phân tử polime có cấu tạo mạch thẳng là?

A. Xenlulozo, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua),

B. Tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), xenlulozo,

C. Poli(vinyl clorua), xenlulozo, nhựa phenolfomandehit

D. Tinh bột (amilozo), poli(vinyl clorua), xenlulozo

Câu 10: Chất nào dưới đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. etilen

B. Isopren

C. Stiren

D. Xilen

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com