Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 1: Cho các polime: (1) poliacrilonitrin ; (2) policaproamit ; (3) poli(metyl metacrylat) (4) policloropren ; (5) poli(etylen-terephatalat) ; (6) poli(hexametylen ađipamit) (7) tơ tằm ; (8) tơ axetat ; (9) poli(phenol-fomanđehit) (10) poli(ure-fomanđehit) ; (11) tơ clorin ; (12) polibutađien. Số polime có thể dùng làm tơ hóa học là

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 2: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là

A. xenlulozơ, poli(vinyl clorua), nilon-7.   

B. polistiren, amilopectin, poliacrilonitrin.

C. tơ lapsan, tơ axetat, polietilen.         

D. nilon-6,6, nilon-6, amilozơ.

Câu 3: Trong các polime cho dưới đây, polime nào không phải là polime tổng hợp?

A. Nilon -6

B. Xenlulozơ triaxetat. 

C. Polistiren. 

D. P.V.C.

Câu 4: Trong các tơ sau: tơ xenlulozơ triaxetat, tơ capron, tơ vinylic, tơ tằm, tơ visco, tơ lapsan, tơ nitron, tơ enang, bông, tơ nilon - 6,6. Có bao nhiêu tơ là tơ hóa học ?

A. 7

B. 6

C. 8

D. 2

Câu 5: Từ NH2(CH2)6NH2 và một chất hữu cơ X có thể điều chế tơ Nilon-6,6. CTCT của X là:

A. HOOC(CH2)4COOH

B. HOOC(CH2)5COOH

C. HOOC(CH2)6COOH

D. CHO(CH2)4CHO

Câu 6: Trong các phân tử polime: tinh bột (amilozo), xenlulozo, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa phenolfomandehit, những phân tử polime có cấu tạo mạch thẳng là?

A. Xenlulozo, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua),

B. Tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), xenlulozo,

C. Poli(vinyl clorua), xenlulozo, nhựa phenolfomandehit

D. Tinh bột (amilozo), poli(vinyl clorua), xenlulozo

Câu 7: Từ CH3COONa  và các chất vô cơ cần thiết, cần phải dùng ít nhất bao nhiêu phản ứng để điều chế đựợc polivinylaxetat?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Câu 8: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh Plexiglas; Teflon, nhựa novolac, tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

A. 7

B. 4

C. 6

D. 5

Câu 9: Nhận định nào sau đây không đúng:

A. Tơ visco và tơ axetat là tơ tổng hợp.

B. Chất dẻo là những vật liệu bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất mà vẫn giữ nguyên biến dạng đó khi thôi tác dụng 

C. Tơ tằm, len lông cừu, bông là polime thiên nhiên.

D. Nilon- 6,6 và tơ capron là tơ poliamit

Câu 10: Cho các polime sau: tơ capron; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; tơ lapsan, tơ nitron, tơ enang,caosubuna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com