Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sắt -Crom - Đồng.

- Cấu hình electron nguyên tử, tính chất, ứng dụng, điều chế các kim loại sắt, đồng, crom…\n- Hợp chất của sắt, đồng, crom.\n- Tính chất và ứng dụng của

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích 84,8% N2 , 14% SO2 còn lại là O2. Thành phần  % theo khối lượng của FeS trong X  là

Câu hỏi số 32:

Hòa tan 6,96 gam Fe3O4 bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X . Cho 500 ml dung dịch AgNO3 0,51 mol/l  tác dụng với  dung dịch X. Sau khi phản ứng kết thúc thu được m  gam chất rắn và dung dịch Y.  Giá trị của m là

Câu hỏi số 33:

Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là

Câu hỏi số 34:

Hòa tan hoàn toàn 6,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H­2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 16,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Công thức của oxit sắt là:

Câu hỏi số 35:

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào dung dịch axit H2SO4 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là:

Câu hỏi số 36:

Cho hỗn hợp gồm 25,6 gam Cu và 23,2 gam Fe3O4 tác dụng với 400ml dung dịch HCl 2M cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. tính m?

Câu hỏi số 37:

 Lắc 13,14 gam Cu với 250 ml dung dịch AgNO3 0,6M một thời gian thu được 22,56 gam chất rắn A và dung dịch B. Nhúng thanh kim loại M nặng 15,45 gam vào dung dịch B khuấy đều đến khi kết thúc phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa một muối tan duy nhất và 17,355 gam chất rắn Z. Kim loại M là:

Câu hỏi số 38:

Cho m gam hỗn hợp X gồm MgO, Al2O3, Fe2O3; Fe3O4, CuO và Cr2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thấy giải phóng 1,12 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Dẫn CO qua m gam hỗn hợp X, đun nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z. Dẫn Z qua nước vôi trong dư thu được 12 gam kết tủa.Hòa tan chất rắn Y trong dung dịch  HNO3 dư, thu được 12 gam kết tủa. Hòa tan chất rắn Y trong dung dịch HNO3 dư, thu được V lít khí hỗn hợp NO2, NO (đktc) và dung dịch không chứa muối amoni. Tỷ khối của hỗn hợp khí này so với hidro là 19,44. V?

Câu hỏi số 39:

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp  X gồm Fe và Fe2O3 trong dung dịch  HCl thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc  và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. tính m?

Câu hỏi số 40:

Cho 23,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng và khuấy đều. Sauk hi phản ứng xảy ra hoàn toàn  thu được dung dịch  Y chỉ chứa chất tan FeSO4 và 5,04 lít ở đktc khí  SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Số mol H2SO4 đã phản ứng là?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com