Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về sự điện li.

Bài tập luyện

Câu 41: Kết luận nào sau đây đúng về tính chất của ion HCO3-

A. Chỉ có tính axit

B. Chỉ có tính bazo

C. Có cả tính axit và bazo

D. Không có tính axit và bazo

Câu 42: Cho dung dịch hỗn hợp gồm NH4Cl 0,05M và NH3 0,05M. Biết rằng hằng số phân li bazơ của NH3 ở 250C là 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của H2O. Vậy pH của dung dịch ở 250C là 

A. 4,74 

B. 5,12 

C. 9,26 

D. 4,31 

Câu 43: Dãy các ion nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch: 

A. Fe3+, Cl-, NH4+, SO4(2-), S2- 

B. Mg2+, HCO3-, SO42-, NH4+

C. Fe2+, H+, Na+, Cl-, NO3-

D. Al3+, K+, Br-, NO3-, CO32- 

Câu 44: Hòa tan 64 gam hỗn hợp muối gồm CuSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4 trong đó S chiếm 25% về khối lượng vào nước được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ thu được m gam kết tủa.

Giá trị của m là 

A. 116,5 

B. 233,0 

C. 149,5 

D. 50,0 

Câu 45: Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y. Giá trị của V là 

A. 600

B. 1000

C. 200

D. 333,3

Câu 46: Hòa tan hết 50 gam hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Đem toàn bộ khí thu được tác dụng hết 600 ml dung dịch có pH = a chứa đồng thời KOH và Ba(OH)2 0,25M thì thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của a là 

A. 1

B. 13

C. 13,3

D. 14

Câu 47: Trong các chất sau đây, chất điện li yếu trong nước là 

A. Na2CO3

B. HClO

C. NaClO

D. NH4Cl

Câu 48: Cho x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa y mol KHCO3 (x < y < 2x). Sau khi kết thúc các phản ứng thu được kết tủa T và dung dịch Z. Cô cạn Z được m gam chất rắn. Mối quan hệ giữa m, x, y là 

A. m = 82y - 43x

B. m = 43y - 26x

C. m = 60(y - x). 

D. m = 82y - 26x

Câu 49: Dung dịch HCl 10-7M có pH là (biết tích số ion của nước là 10-14): 

A. 6,61

B. 6,48

C. 6,79

D. 7,00

Câu 50: X là dung dịch chứa x mol HCl, Y là dung dịch chứa y mol Na2CO3. Cho từ từ X vào Y thu được 0,15 mol khí. Cho từ từ Y vào X được 0,25 mol khí. Giá trị của y là: 

A. 0,25

B. 0,4

C. 0,3

D. 0,35

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com