Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về sự điện li.

Bài tập luyện

Câu 1: Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

A. Dung dịch NH4NO3

B. Dung dịch CH3COONa.

C. Dung dịch NaHCO3

D. NH2-CH2-COOH

Câu 2: Có các dung dịch NH3; NaOH và Ba(OH)2 cùng nồng độ mol/lít. Giá trị pH của các dung dịch này lần lượt là a,b,c thì

A. a=b=c  

B. a>b>c

C. a<b<c 

D. a>c>b

Câu 3: Dung dịch NaOH có pH = 11, cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để được dung dịch NaOH có pH = 9?

A. 3 lần  

B. 100 lần 

C. 20 lần   

D. 500 lần

Câu 4: Kết luận nào sau đây đúng về tính chất của ion HCO3-

A. Chỉ có tính axit

B. Chỉ có tính bazo

C. Có cả tính axit và bazo

D. Không có tính axit và bazo

Câu 5: Dãy các ion nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch: 

A. Fe3+, Cl-, NH4+, SO4(2-), S2- 

B. Mg2+, HCO3-, SO42-, NH4+

C. Fe2+, H+, Na+, Cl-, NO3-

D. Al3+, K+, Br-, NO3-, CO32- 

Câu 6: Trong các chất sau đây, chất điện li yếu trong nước là 

A. Na2CO3

B. HClO

C. NaClO

D. NH4Cl

Câu 7: Dung dịch HCl 10-7M có pH là (biết tích số ion của nước là 10-14): 

A. 6,61

B. 6,48

C. 6,79

D. 7,00

Câu 8: Dãy gồm các ion (không kế sự điện li của H2O) cùng tồn tại trong một dung dịch là

A. Fe2+, K+, OH-, Cl-

B. Ba2+, HSO-, K+, NO-

C. Al3+, Na+, S2- , NO-

D. Cu2+, NO-, H+, Cl-

Câu 9: Dãy nào sau đây gồm các ion tồn tại đồng thời trong một dung dịch

A. Ag+, Fe3+ ,H + ,Br-, NO-, CO3(2-)

B. Ca2+, K +, Cu2+ ,OH-,Cl-

C. Na+, NH+, Al3+, SƠ4(2-) ,O H-

D. Na+, Mg2+, NH+, SO4(2-),Cl-,NO3-

Câu 10: Dung dịch X chứa 0,1 mol NaCl và 0,15 mol NaF. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Kết tủa sinh ra có khối lượng là: 

A. 19,05 gam

B. 14,35 gam

C. 28,7 gam

D. 33,4 gam

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com