Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về sự điện li.

Bài tập luyện

Câu 1: Cho các chất sau: H2N-CH2COOCH3; Al(OH)3; H2NCH2COOH;(NH4)2CO3. Chất không phải là chất lưỡng tính là:

A. (NH4)2CO3.

B. H2NCH2COOH

C. Al(OH)3.

D. H2N-CH2COOCH3

Câu 2: Cho x mol Al và y mol Zn vào dung dịch chứa z mol Fe2+ và t mol Cu2+. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Điều kiện của y theo x, z, t để dung dịch thu được có chứa 3 loại ion kim loại là:

A. y  ≤ z + t -3x /2  

B. y ≤ z -3x + t  

C. y ≤ 2z + 3x – t

D. y ≤ 2z – 3x + 2t

Câu 3: Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) NaHS   +   NaOH ->                             

(2) Ba(HS)2  +   KOH ->   

(3)  Na2S  +  HCl ->

(4) CuSO4  +  Na2S ->                              

(5)  FeS  +  HCl ->            

(6)  NH4HS  +  NaOH ->

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là

A. (1), (2).

B. (3), (4), (5).

C. (1), (6)

D. (1), (2), (6)

Câu 4: Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol/lít là: NaCl (1), HCl (2), Na2CO3 (3), NH4Cl (4), NaHCO3 (5), NaOH (6). Dãy sắp xếp theo trình tự pH của chúng tăng dần như sau:

A. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6). 

B. (2) < (1) < (3) < (4) < (5) < (6).

C. (2) < (4) < (1) < (5) < (3) < (6).        

D. (2) < (3) < (1) < (5) < (6) < (4).

Câu 5: Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa

A. KCl, KOH, BaCl2

B.  KCl, KHCO3, BaCl2

C. KCl.

D. KCl, KOH.

Câu 6: Trong số các chất và ion sau, có bao nhiêu chất và ion có tính lưỡng tính: HSO3

-,ClH3NCH2COOH, Cr(OH)3, PbO, Zn, CH3COONH3CH3.

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu 7: Cho 200ml dung dịch CH3COOH 0.1M tác dụng hết với 300 ml dung dịch NaOH 0.1M ,thu được dung dịch X.Biết ở 250 C,Ka của CH3COOH là 10-4,75,bỏ qua sự phân li cuả nước.Giá trị pH của dung dịch X ở 25 độ C là:

A. 8,95

B. 12,3

C. 1.69

D. 12.00

Câu 8: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2(dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là

A. . 0,04 và 4,8. 

B. 0,14 và 2,4. 

C. 0,07 và 3,2. 

D.  0,08 và 4,8.

Câu 9: Cho từ từ V lít dung dịch Na2CO3 1M vào V1 lít dung dịch HCl 1M thu được 2,24 lít CO2 ở đkc .Cho từ từ V1 lít HCl 1M vào V lít dung dịch Na2CO3 1M thu được 1,12 lít CO2 ở đkc .Gía trị của V và V1 lần lượt là :

A. 0,15 lít;0,2 lít

B. 0,2 lít;0,25 lít

C. 0,25 lít ;0,2 lít

D. 0,2 lít;0,15 lít

Câu 10: Cho 100 ml dung dịch HCOOH 0,2M vào 100 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được 200 ml dung dịch X. Biết KHCOOH = 2.10-4 , giá trị pH của dung dịch Xlà

A. 10,3.

B. 4,4.

C. 12,1.

D. 3,7.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com