Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về sự điện li.

Bài tập luyện

Câu 1: Cho các chất sau: H2N-CH2COOCH3; Al(OH)3; H2NCH2COOH;(NH4)2CO3. Chất không phải là chất lưỡng tính là:

A. (NH4)2CO3.

B. H2NCH2COOH

C. Al(OH)3.

D. H2N-CH2COOCH3

Câu 2: Cho x mol Al và y mol Zn vào dung dịch chứa z mol Fe2+ và t mol Cu2+. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Điều kiện của y theo x, z, t để dung dịch thu được có chứa 3 loại ion kim loại là:

A. y  ≤ z + t -3x /2  

B. y ≤ z -3x + t  

C. y ≤ 2z + 3x – t

D. y ≤ 2z – 3x + 2t

Câu 3: Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

A. Dung dịch NH4NO3

B. Dung dịch CH3COONa.

C. Dung dịch NaHCO3

D. NH2-CH2-COOH

Câu 4: Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) NaHS   +   NaOH ->                             

(2) Ba(HS)2  +   KOH ->   

(3)  Na2S  +  HCl ->

(4) CuSO4  +  Na2S ->                              

(5)  FeS  +  HCl ->            

(6)  NH4HS  +  NaOH ->

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là

A. (1), (2).

B. (3), (4), (5).

C. (1), (6)

D. (1), (2), (6)

Câu 5: Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol/lít là: NaCl (1), HCl (2), Na2CO3 (3), NH4Cl (4), NaHCO3 (5), NaOH (6). Dãy sắp xếp theo trình tự pH của chúng tăng dần như sau:

A. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6). 

B. (2) < (1) < (3) < (4) < (5) < (6).

C. (2) < (4) < (1) < (5) < (3) < (6).        

D. (2) < (3) < (1) < (5) < (6) < (4).

Câu 6: Cho các chất: Al2O3, Fe2O3, NaHCO3, Al, KHS, (NH4)2CO3, CH3COONa, Zn(OH)2. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 4

B. 7

C. 5

D. 6

Câu 7: Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa

A. KCl, KOH, BaCl2

B.  KCl, KHCO3, BaCl2

C. KCl.

D. KCl, KOH.

Câu 8: Trong số các chất và ion sau, có bao nhiêu chất và ion có tính lưỡng tính: HSO3

-,ClH3NCH2COOH, Cr(OH)3, PbO, Zn, CH3COONH3CH3.

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu 9: Phản ứng giữa 2 chất nào sau đây có phương trình ion thu gọn là: H + OH- -> H2O

A. H2S + KOH

B. HNO3 + Ca(OH)2

C. CH3COOH + NaOH

D. H2SO4 + Mg(OH)2

Câu 10: Cho các dung dịch muối sau: NaNO3; K2CO3; CuSO4; FeCl3; AlCl3. Số dung dịch có pH<7

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com