Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng hợp các phương pháp giải nhanh

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 71:

Cho m gam hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe3O có số mol 3 chất đều bằng nhau tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí gồm 0,09 mol NO2 và 0,05 mol NO. Giá trị của m là:

Câu hỏi số 72:

Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO_{4}^{2-} ; 0,12 mol Cl- và 0,05 mol NH_{4}^{+}. Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu hỏi số 73:

Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là

Câu hỏi số 74:

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5  trong các phản ứng. Giá trị của m là

Câu hỏi số 75:

Hỗn hợp khí X có thể tích 4,48 lít (đo ở đktc) gồm H2 và vinyl axetilen có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 1. Cho hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 14,5. Cho toàn bộ hỗn hợp Y ở trên từ từ qua dung dịch nước brom dư (phản ứng hoàn toàn) thì khối lượng brom đã phản ứng là:

Câu hỏi số 76:

Cho phương trình phản ứng aFeSO4+ bK2Cr2O7+ cH2SO4 → dFe2(SO4)3+ eK2SO4+ fCr2(SO4)3+ gH2O. Tỉ lệ a : b là

Câu hỏi số 77:

Cho 15 gam hỗn hợp bột các kim loại Fe, Al, Mg, Zn vào 100ml dung dịch hỗn hợp  H2SO4 1M và HCl 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ khí sinh ra cho qua ống sứ đựng m gam CuO (dư) nung nóng. Phản ứng xong, trong ống còn lại 17,6 gam chất rắn. Giá trị của m là:

Câu hỏi số 78:

Hỗn hợp X gồm các axit hữu cơ no,đơn chức mạch hở và este no đơn chức mạch hở. Để phản ứng hết với m gam X cần 400ml dung dịch NaOH 0,5M. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì được 0,6 mol CO2. Giá trị của m là:

Câu hỏi số 79:

Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol anlynic (CH2=CH-CH2OH). Đốt 1 mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít CO2 (đktc). Nếu đun nóng X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y có dY/X = 1,25. Nếu lấy 0,1 mol hỗn hợp Y thì tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,2M. Giá trị của V là:

Câu hỏi số 80:

Nung nóng 37,9 gam hỗn hợp Al và Zn trong bình kín chứa Cl2 được 59,2 gam hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết X trong dung dịch HCl vừa đủ được 0,5 mol H2 và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư được bao nhiêu gam kết tủa?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com