Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng hợp quy luât di truyền

Bài tập luyện

Câu 41: Trong trường hợp không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa các gen B và b với tần số 40%; D và d với tần số 20%; G và g với tần số 20%. Tính theo lí thuyết, loại giao tử ab de X_{g}^{h} được sinh ra từ cơ thể có kiểu gen: \frac{AB}{ab} \frac{DE}{de} X_{g}^{H} X_{G}^{h}  chiếm tỉ lệ:

A. 0,018 (1,8%).

B. 0,12 (12%).

C. 0,012 (1,2%).

D. 0,022 (2,2%).

Câu 42: Ở ruồi giấm, màu sắc của thân, chiều dài của cánh và màu sắc của mắt đều do một gen gồm 2 alen quy định. Biết rằng gen quy định màu sắc thân và gen quy định chiều dài cánh cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính. Số kiểu gen tối đa có trong quần thể khi chỉ xét đến 3 cặp gen này là:

A. 27.

B. 30.

C. 50.

D. 45.

Câu 43: Cho cây dị hợp về 2 cặp gen có kiểu hình thân cao với cơ thể thân thấp, đời con có 62,5 thân thấp, 37,5 thân cao. Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Cây thấp ở thế hệ P dị hợp về một cặp gen.

B. Cây dị hợp hai cặp gen lai phân tích thì đời con có tỉ lệ 1 : 3.

C. Tính trạng di truyền theo quy luật hỗ trợ.

D. Có 3 dòng thuần chủng về tính trạng cây cao.

Câu 44: Trong quá trình di truyền tính trạng, nhiều tính trạng có thể luôn đi cùng nhau. Điều này có thể giải thích trên hai hiện tượng: gen đa hiệu hoặc di truyền liên kết hoàn toàn. Vậy làm thế nào để phân biệt được 2 hiện tượng nói trên?

A. Thực hiện phép lai phân tích.

B. Thực hiện phép lai thuận nghịch.

C. Gây dột biến số lượng NST.

D. Gây dột biến gen quy định tính trạng.

Câu 45: Cho F1 tự thụ phấn ở đời con F2 thu được 4 loại kiểu hình khác nhau trong đó tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng lặn chiếm 1%. Nếu một gen quy định một tính trạng và không có đột biến xảy ra thì tính theo lí thuyết tỉ lệ những cơ thể mang 2 cặp gen đồng hợp trội ở F2 là:

A. 20%.

B. 51%.

C. 2%.

D. 1%.

Câu 46: Ở thỏ, alen trội tạo màu đốm trên thân và alen lặn tạo màu đồng đều. Ở một cặp alen khác, alen trội quy định lông ngắn, alen lặn quy định lông dài. Trong phép lai thỏ di hợp ở cả hai cặp alen nói trên với thỏ lông dài, màu đồng đều thì thu được kết quả : 48 đốm, lông ngắn; 7 lông ngắn, đều; 5 đốm, lông dài và 40 lông dài, đều. Khẳng định nào dưới đây là không chính xác trong trường hợp này?

A. Trong quá trình giảm phân hinh thành giao tử có sự tiếp hợp, trao đổi chéo.

B. Tỉ lệ phân li kiểu hình không trùng với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 trong phép lai phân tích hai tính trạng, do vậy sự di truyền của 2 tính trạng trên tuân theo quy luật liên kết.

C. Khoảng cách di truyền giữa các gen quy định màu lông và kiểu lông ở thỏ là 12 cM.

D. Tần số trao đổi chéo trong trường hợp này là 6%.

Câu 47: Ở một loài thực vật, A quy định thân cao và a quy định thân thấp, phép lai giữa cây Aaa và cây tứ bội dị hợp cho F1 với tỉ lệ kiểu hình là 11 cao : 1 thấp. Cây tứ bội đem lai là:

A. AAAa.

B. Aaaa.

C. AAAA.

D. AAaa.

Câu 48: Dùng phép lai thuận nghịch có thể phát hiện ra:

A. Liên kết gen và hoán vị gen.

B. Di truyền phân li độc lập và tương tác gen.

C. Di truyền giới tính và di truyền liên kết giới tính.

D. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân.

Câu 49: Nhận định nào sau đây là chính xác khi nói về quy luật di truyền liên kết không hoàn toàn:

A. Các gen càng gần nhau càng dễ xảy ra trao đổi dẫn tới hiện tượng hoán vị gen và ngược lại.

B. Tùy loài mà hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới đực, giới cái hay cả hai giới.

C. Ở các thế hệ con có mang gen hoán vị thực chất là có sự sắp xếp lại trật tự các gen có sẵn ở P. Do đó, có thể nói rằng vật chất di truyền không có gì thay đổi, không làm tăng số lượng biến dị tổ hợp vốn có ở quy luật phân li độc lập, tổ hợp tự do.

D. Hoán vị gen xảy ra do tiếp hợp, chao đổi chéo trong quá trình giảm phân hình thành giao tử. Quá trình tiếp hợp chao đổi chéo xảy ra ở tất cả các kì đầu giảm phân I trong quá trình phát sinh giao tử.

Câu 50: Ở một loài thực vật các sinh vật thân cao (T), quả đỏ (R) là trội hoàn toàn so với thân thấp (t) quả vàng (r).Tiến hành lai hai cây chưa biết kiểu gen và thu được 32 cây thân cao, quả vàng : 91 cây thân cao, quả đỏ : 31 cây thân thấp, quả đỏ; 10 cây thân thấp quả vàng  Xác định kiểu gen của các cây đem lai:

A. TtRr x TtRr.

B. \frac{Tr}{tR} x \frac{Tr}{tR}.

C. \frac{tR}{TR} \times \frac{tr}{tr}.

D. TrRR x TTRr.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com