Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền cấp độ phân tử

Đây là chương trọng tâm, những nội dung của chương sẽ có trong đề thi đại học, cao đẳng của các năm.

Bài tập luyện

Câu 71: Vùng khởi đầu của gen có vai trò nào sao đây?  

A. Phối hợp hoạt động với phần cuối của gen bên cạnh trên NST.

B. Mang thông tin quy định axit amin quan trọng trong chuỗi pôlipeptit.

C. Là vùng đệm, không có vai trò trong quá trình dịch mã.

D. Mang tín hiệu khới động và kiểm soát quá trình phiên mã.

Câu 72: Phát biểu nào sau đây đúng?  

A. Thế song nhị bội có cơ sở vặt chất di truyền của một loài, được tăng lên gấp đôi.

B. Thể song nhị bội cho năng suất cao. nhưng không sinh sản hữu tính được.

C. Thể song nhị bội mang hai bộ lưỡng bội của hai loài khác nhau và hữu thụ.

D. Thể song nhị bội có bộ NST 4n, cho năng suất thấp và sinh sản hữu tính được.

Câu 73: Gen cấu trúc tổng hợp phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit A : U : G : X = 1 : 2 : 3 : 4. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit trong gen đã tổng hợp phân tử ARN nói trên là:

A.  A = T = 15% và G = X = 35%. 

B. A = T = 35% và G = X = 15%.

C. A = T = 30% và G = X = 20%.

D. A = T = 20% và G = X = 30%.

Câu 74: Mỗi gen mã hóa prôtêin điển hình có 3 vùng trình tự nuclêôtit. Vùng trình tự nuclêôtit nằm ở đầu 5' trên mạch mã gốc của gen có chức năng

A. Mang tín hiệu mở đầu quá trình phiên mã.

B. Mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.

C. Mang tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã.

D. Mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã.

Câu 75: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực?  

A. Diễn ra theo nguyên tắc bán bảo tồn.

B. Các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzim nối ligaza.

C.  Xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (tái bản).

D. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung. 

Câu 76: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại

A. Guanin (G). 

B. Uraxin (U).

C.  Ađênin (A).  

D. Timin (T). 

Câu 77: Theo trình tự từ đầu 3' đến 5' của mạch mã gốc, một gen cấu trúc gồm các vùng trình tự nuclêôtit:  

A. vùng kết thúc, vùng mã hóa, vùng điều hòa. 

B. vùng mã hoá, vùng điều hòa, vùng kết thúc.

C. vùng điều hòa, vùng kết thúc, vùng mã hóa. 

D. vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc. 

Câu 78: Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau. Số liên kết hiđrô của gen là

A. 2250.

B. 1798.

C. 1125.

D. 3060.

Câu 79: Một trong những đặc điểm của mã di truyền là

A. không có tính thoái hoá. 

B. mã bộ ba.

C. không có tính phổ biến. 

D. không có tính đặc hiệu. 

Câu 80: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là

A.  40%.  

B. 20%.  

C. 30%. 

D. 10%. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com