Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Câu 1:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(3;-1),B(-1;2) và I(1;-1). Xác định tọa độ C,D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành biết I là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ tâm O của hình bình hành ABCD.

A. O(2;-5/2)

B. O(2;5/2)

C. O(-2;-5/2)

D. O(-2;5/2)

Câu hỏi : 106692

Câu 2:

Cho tam giác ABC có A(-1;1),B(5;-3), đỉnh C nằm trên Oy và trọng tâm G nằm trên trục Ox. Tìm tọa độ đỉnh C

A. C(0;1)

B. C(0;2)

C. C(0;3)

D. C(0;4)

Câu hỏi : 106689

Câu 3:

Cho ba điểm A(2;5),B(1;1),C(3;3)

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho 

overrightarrow{AD}=3overrightarrow{AB}-2overrightarrow{AC}

b) Tìm tọa độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành. Tìm tọa độ tâm hình bình hành ấy.

A. D(3;-3), E(4;7)

B. D(-3;-3), E(-4;7)

C. D(-3;3), E(4;7)

D. D(-3;-3), E(4;7)

Câu hỏi : 106684

Câu 4:

Cho ba điểm A(1;0),B(0;3),C(-3;-5)

Tìm điểm M thuộc Ox mà 

T=left | 2overrightarrow{MA}-3overrightarrow{MB}+2overrightarrow{MC} 
ight |

bé nhất

A. M(2;0)

B. M(3;0)

C. M(4;0)

D. M(5;0)

Câu hỏi : 106683

Câu 5:

Cho tam giác ABC. Các điểm M(1;1), N(2;3), P(0;4) lần lượt là trung điểm các cạnh BC,CA,AB. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác.

A. A(1;-2),B(1;-6),C(3;8)

B. A(1;-2),B(-1;-6),C(3;8)

C. A(1;-2),B(-1;-6),C(-3;8)

D. A(1;-2),B(-1;6),C(3;8)

Câu hỏi : 106682

Câu 6: Trên mặt phẳng Oxy cho 2 điểm A(-2;-2) và B(5;-4)

a) Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác OAB.

b) Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC có trọng tâm là điểm G(2;0).

A. G(1;-2) và C(3;6)

B. G(1;2) và C(3;6)

C. G(1;-2) và C(3;-6)

D. G(1;2) và C(3;-6)

Câu hỏi : 106679

Câu 7:

Cho tứ giác ABCD. Xác định điểm M,N,P sao cho

a) 2overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}=overrightarrow{0}.

b) overrightarrow{NA}+overrightarrow{NB}+overrightarrow{NC}+overrightarrow{ND}=overrightarrow{0}

c) 3overrightarrow{PA}+overrightarrow{PB}+overrightarrow{PC}+overrightarrow{PD}=overrightarrow{0}

A. M, N, P lần lượt là trung điểm AI, KH, AG

B. M, N, P lần lượt là trung điểm KH, AI, AG

C. M, N, P lần lượt là trung điểm KH, AG, AI

D. M, N, P lần lượt là trung điểm AI, AG, KH

Câu hỏi : 106621

Câu 8: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm AB và  N là một điểm trên cạnh AC sao cho NA=2NC. Gọi K là trung điểm MN. Phân tích vectơ overrightarrow{AK} theo overrightarrow{AB}, overrightarrow{AC}

A. frac{1}{4}overrightarrow{AB}+frac{2}{3}overrightarrow{AC}

B. frac{1}{3}overrightarrow{AB}+frac{1}{3}overrightarrow{AC}

C. frac{1}{4}overrightarrow{AB}+frac{1}{3}overrightarrow{AC}

D. frac{1}{4}overrightarrow{AB}+frac{4}{3}overrightarrow{AC}

Câu hỏi : 106607

Câu 9: Cho tam giác ABC. Điểm M trên cạnh BC sao cho MB=2MC. Hãy phân tích vectơ overrightarrow{AM} theo hai vectơ overrightarrow{u}=overrightarrow{AB}, overrightarrow{v}=overrightarrow{AC}

A. frac{2}{3}overrightarrow{AB}+frac{2}{3}overrightarrow{AC}

B. frac{4}{3}overrightarrow{AB}+frac{2}{3}overrightarrow{AC}

C. frac{1}{3}overrightarrow{AB}+frac{1}{3}overrightarrow{AC}

D. frac{1}{3}overrightarrow{AB}+frac{2}{3}overrightarrow{AC}

Câu hỏi : 106606

Câu 10: Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Hãy biểu diễn các vectơ overrightarrow{AB}, overrightarrow{GC}, overrightarrow{BC},overrightarrow{CA} theo overrightarrow{a}=overrightarrow{GA}, overrightarrow{b}=overrightarrow{GB}

A. overrightarrow{b}-overrightarrow{a}; -overrightarrow{a}-overrightarrow{b};-overrightarrow{a}-2overrightarrow{b}; overrightarrow{a}+overrightarrow{b}

B. overrightarrow{b}-overrightarrow{a}; -overrightarrow{a}-overrightarrow{b};-overrightarrow{a}-2overrightarrow{b}; 3overrightarrow{a}+overrightarrow{b}

C. overrightarrow{b}-overrightarrow{a}; -overrightarrow{a}-overrightarrow{b};-overrightarrow{a}-2overrightarrow{b}; 2overrightarrow{a}+overrightarrow{b}

D. overrightarrow{b}-overrightarrow{a}; -overrightarrow{a}-overrightarrow{b};-overrightarrow{a}-2overrightarrow{b}; 4overrightarrow{a}+overrightarrow{b}

Câu hỏi : 106605

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com