Câu hỏi số 1:

Khi nói về quy luật giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu hỏi số 2:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ổ sinh thái?

Câu hỏi số 3:

Sinh vật hẹp nhiệt - hẹp muối là những loài sống ở:

Câu hỏi số 4:

Ý nghĩa của sự phân li ổ sinh thái?

Câu hỏi số 5:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu hỏi: 8050

Câu hỏi số 6:

Khoảng giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lí đối với cơ thể sinh vật nhưng chưa gây chết được gọi là:

Câu hỏi số 7:

Điều nhận xét nào sau đây về giới hạn sinh thái là không đúng?