Câu hỏi số 1:

Anh (chị) hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian Việt Nam.(2,0 điểm)

Câu hỏi: 69874

Câu hỏi số 2:

 Cảm nhận của anh (chị) về bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm. (8,0 điểm)

Câu hỏi: 69875