Câu hỏi số 1:

Biểu hiện việc tiếp thu và dân tộc hóa tinh hoa văn học nước ngoài của văn học trung đại Việt Nam? (3,0 điểm) 

Câu hỏi: 70100

Câu hỏi số 2:

Cảm nhận của anh (chị) về bài thơ “Đọc Tiểu Thanh kí” - Nguyễn Du. (7,0 điểm) 

Câu hỏi: 70102