Câu hỏi số 1:

Anh ( chị ) hãy nêu đặc trưng của văn học dân gian Việt Nam? (2,0 điểm)

Câu hỏi: 71660

Câu hỏi số 2:

 Anh( chị) hãy so sánh đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết? ( 2,0 điểm)

Câu hỏi: 71661

Câu hỏi số 3:

Anh ( chị ) hãy chép lại bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm và phân tích vẻ đẹp cuộc sống , tâm hồn của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ “Nhàn”.( 6,0 điểm)

               

Câu hỏi: 71662