Câu 1: Trình bày ngắn gọn biểu hiện của chủ nghĩa nhân đạo trong văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX. Từ đó, hãy nêu giá trị nhân đạo trong hai câu cuối tác phẩm “Đọc Tiểu Thanh kí” của Nguyễn Du. (3,0 điểm)

Câu hỏi : 70224

Câu 2: Phân tích vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi được thể hiện trong bài thơ “Cảnh ngày hè”. (7,0 điểm)

Câu hỏi : 70225