Câu hỏi số 1:

a. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?

b. Anh (chị) hãy phân tích các nhân tố giao tiếp trong bài ca dao sau:

                   “ Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng

                    - Tre non đủ lá đan sàng nên chăng”

(3,0 điểm) 

Câu hỏi: 71732

Câu hỏi số 2:

Anh (chị) hãy phân tích bài thơ “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão (7,0 điểm)

Câu hỏi: 71733