Câu hỏi số 1:

a. Thế nào là ngôn ngữ sinh hoạt?

b. Anh (chị) hãy chỉ ra dấu hiệu của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt biểu hiện trong câu ca dao sau:

                                        “Mình về có nhớ ta chăng

                              Ta về ta nhớ hàm răng mình cười”

(3,0 điểm)

Câu hỏi: 72196

Câu hỏi số 2:

 Anh (chị) hãy phân tích bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi.  (7,0 điểm)

Câu hỏi: 72197